ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΟΓΝΩΜΩΝΓράφει ο ΑΡΡΙΩΝ :

Καθαρώς εθνικόφρονες ή  ελληνόφρονες ου δέον θεωρείσθαι απλά οι οπαδοί της εθνικής θρησκείας, της αρχαιοελληνικής επί παραδείγματι, αλλά γενικώς οι  αξιολογούντες την ιδέαν και τας ηθικάς αξίας της πατρίδος είναι υπεράνω όλων των ιδεών και ηθικών αξιών όπως και των θρησκευτικών. Και τούτο διότι άπασαι αι θρησκείαι, αρχαίαι και νέαι, ούσαι  εκ  της φύσεώς των δημαγωγικαί,  θησαυριστικαί τε και οικουμενιστικαί – διεθνιστικαί, ουκ ολίγας προδεδώκασι φοράς το έθνος και την φυλήν. (π.χ. Μαντείον Δελφών, Απόλλων, Οθωμανίζον ορθόδοξον Πατριαρχείον) έναντι ουδεμιάς της πατρίδος. Πατρίς ήτις ως και  η μακρόθυμος ημών μήτηρ φύσις εστέγασεν πάσας τας θρησκείας αυτής, αρχαίας και νέας, αυτόχθονας ή ξένας,  στοργικώς και αδιακρίτως και εξέθρεψεν ως γνήσια τέκνα της.  Και της πατρίδος φιλοξενούσης εν τοίς κόλποις αυτής, αδιακρίτως και ελευθέρως, αθέους και θρήσκους,  αγνωστικιστάς και δεισιδαίμονας, η θρησκεία  όμως μόνο, δογματικώς, αιρετικώς και δουλικώς, εδέχετο, διχαστικώς και αιρετικώς, μόνο  τους τυφλά υπακούοντας οπαδούς αυτής.  Επομένως ου θεμιτόν δια τας θρησκείας εκζητείν την ηθικήν και πνευματικήν πρωτοκαθεδρίαν εις τας καρδίας και τας ψυχάς των ανθρώπων  μήτε επικαλείσθαι δι’ εαυτάς το αλάθητον και αναμάρτητον,  μηδέ, προ πάντων, το υποκαθιστάν και υποβλέπειν την πατρίδα και την εθνοφυλήν ως και την συναφή αυτών ιδεολογίαν θεωρούσα αυτάς επικίνδυνον ανταγωνιστήν και αντίπαλον αυτής. Διότι αυτό το τελευταίον αποτελεί Ύβριν. Και γαρ δύναται ίσως η θρησκεία παρηγορείν (ή και ψευδοπαρηγορείν) ένα  υπόδουλον λαόν ουχί όμως και εμπνεύσαι εις αυτόν το ανώτερον εκείνο ηρωικόν ήθος και φρόνημα της ελευθερίας όπερ η πατρίς και το έθνος ως εκ της φύσεώς του και μόνον δύναται, ως μη διαθέτουσα τα προς τούτο ανάλογα και κατάλληλα εκείνα ηθικοπνευματικά στοιχεία και εφόδια. Και δεδομένου ότι ομηρικώς ¨ήμισυ αρετής αποέννυται δούλειον ήμαρ¨ (ήμισυ της αρετής απογυμνοί την ψυχήν η δουλεία.) Η πατρίς και το έθνος ως κιβωτός της ακεραίας εθνικής, πολιτικής και ατομικής ελευθερίας ου συμβιβάζεται προς την δουλείαν διό και εκλείπει εν τη υποδουλώσει του λαού αυτής, εν αντιθέσει προς την θρησκείαν ήτις δύναται και επί εθνικής δουλείας ευημερείν και αυξάνεσθαι συμβιβαζομένη προς το κατοχικόν ξένον καθεστώς όπερ την ελευθερίαν αφαιρεί και ουχί την θρησκείαν του λαού, θεωρούν αυτήν αποτελείν πολιτικώς χρήσιμον εκτονωτικήν-αντιεπαναστατικήν  βαλβίδα της λαϊκής δυσαρεσκείας. Και ήτις θρησκεία εν τοιαύτη περιπτώσει λειτουργεί όπως οι οίκοι ανοχής οίτινες  πληθύνονται και πλουτίζουσι όσον ο οικογενειακός θεσμός πλήττεται και ατονεί. Προς τούτποις ου δέον λοιπόν ημάς εκπλήττεσθαι δια το ότι και η επικατάρατος Παγκοσμιοποίησις δια της θρησκείας -Πανθρησκείας επιχειρεί υποδουλώσαι και αφανίσαι τα ελεύθερα ιστορικά έθνη και ου δια της Παν-εθνικότητος…

Ο ελληνισμός αρχαιόθεν (μετακατακλυσμιακώς κυρίως ) ευρίσκετο υπό συνεχή ξένον, εισαγόμενον βιαίως, αφρασιατικόν θρησκευτικόν έλεγχον ζυγόν και ως εκ τούτου ετέλει μόνιμος υπήκοος και υπό αυστηράν και στενήν πνευματικήν ¨παρακολούθησιν¨ οθνείων πολιτικών δυναστειών φοινικικής προελεύσεως έως και σήμερον .

Και αυτό διότι από βαθείας αρχαιότητος ως φυλή και έθνος ο Έλλην διέσωζεν, ασυνειδήτως και ακουσίως επί το πλείστον, τρομερά,  επικίνδυνα και ένοχα δια την εξουσίαν του κακού αρετάς και μυστικά. Διέσωζεν κληρονομικώς την μυθικήν ιστορικήν  και πολιτισμικήν καταγωγήν και μνήμην ενός χρυσού, και εσκεμμένως εις λήθην υπό των νέων επικυριάρχων της ανθρωπότητος περιπεσόντος- βυθισθέντος, ανθρωπίνου παρελθόντος. Παρελθόντος ότε υπήρχον ανοικτοί ουράνιοι δίαυλοι και πύλαι, άμεσος επαφή του ανθρώπου  προς την διαγαλαξιακήν κεντρικήν έδραν της αγαθής φυλής των αθανάτων  και πανευμόρφων ανθρωπομόρφων (Ελλήνων) θεών, χωροχρονικώς  μακρινών (¨μάκαρες¨) πατέρων και   εκπαιδευτών- εκπολιτιστών της γηίνης ανθρωπότητος. ής ουρανίας φυλής την ύπαρξιν και τα ιστορικά κυριαρχικά δικαιώματα αυτής επί γης επιβεβαιοί και κατοχυροί η παναρχαία βιολογική και πολιτισμική παρουσία της πεπροικισμένης αυτής ελληνικής φυλής. Ελληνικής φυλής ήτις εκπληρούσα την ουρανίαν και θείαν αποστολήν αυτής ως άξιον τέκνον θεού εξαπλωθείσα διεσπάρη ευεργετικώς, δούσα αφθόνως το αίμα, πνεύμα και πολιτισμόν αυτής, εις όλα τα μήκη και πλάτη της γης, καταλιπούσα ανεξίτηλα τα μνημειώδη ίχνη αυτής.  

Διό και η ουράνια αυτή επαφή και επικοινωνία της χρυσής εποχής της ανθρωπότητος μετά των ουρανίων υπερόντων ών η ζωηρά μνήμη ενέπνευσεν τας πρώτας αστρικάς θρησκείας όπως της Αιγύπτου αποσιωπάται πλήρως υπό το νέον θρησκευτικόν μονοθεϊστικόν καθεστώς. Η αρχαία ουρανία γνώσις και παρακαταθήκη προ πολλού παρεδόθη εις την πυράν της λήθης και της αμαθείας, της ανθρωπότητος εισαχθείσης βιαίως και αποστατικώς εις την  σπηλαιώδη και λαβυρινθώδη  ειρκτήν και πνευματικόν ζυγόν-περιτομήν  της σεληνιακής Ανάγκης...

Ούτω πως και ο διαχρονικός  αντιθεοκρατικός πνευματικός αγών  των εκλεκτών μορφών της Ελλάδος δια την αλήθειαν και την ελευθερίαν, βασικήν προϋπόθεσιν δια την  ανθρωπιστικήν και πολιτισμικήν εξέλιξιν της ανθρωπότητος,  υπήρξεν εις ηράκλειος αθλοφόρος –μαρτυρικός δρόμος μετά πλείστων αρχαίων και νέων, θρησκευτικών εμποδίων-δοκιμασιών, συν τω χρόνω διογκουμένων. Άτινα εμπόδια τελικώς εξήντλησαν τον ελληνισμόν οδηγήσαντα αυτόν εις την σημερινήν του εθνικήν συρρίκνωσιν, κατάπτωσιν, ταπείνωσιν και επικρεμάμενον βιολογικόν αφανισμόν. Αλλά το τέλος των Ελλήνων, της γλώσσης και της μνήμης των, συμπαρασύρει μοιραίως μετ’ αυτών άπαντας και ίσως ισοδυναμεί προς το τέλος του ανθρωπιστικού πολιτισμικού οικοδομήματος ου μην αλλά και της ανθρωπότητος και αυτού τούτου του ημετέρου πλανήτου.

Καθίσταται σαφές ότι οι αποστατικοί εχθροί των γηίνων και ουρανίων Ελλήνων οδηγούσι την σήμερον ημέραν, νεοταξικώ και  οικουμενιστικώ –πανθρησκευτικώ τω τρόπω, και εσκεμμένως κατά κρημνού τας τύχας της ανθρωπότητος.

Ο θεός καθεύδει λελογισμένως, ο δε κόσμος κατ’ ανάγκην φέρεται τότε αλογίστως και προοδευτικώς προς το χείριστον της αλογιστίας χάος. 
Αλλά όταν εγερθείς ο θεός αυτός και επανακαθίσας εις την έδραν αυτού αναλάβη και πάλιν το ορφανισθέν πηδάλιον του σύμπαντος και ώσπερ εωθινός αλέκτωρ μετ’ ευφορίας την έναρξιν του νέου αιώνος του αφθάρτου κάλλους ορθρίση και λαλήση….   

66 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

…και ξαφνικά ο χώρος του «Ζευς Ελαύνων» γέμισε Αέλιο φως.
Φίλε Αρρίων, ξαφνικά και εσύ και ο Λύκαστρος μας βάλατε πολλή δουλειά για το σπίτι (Homework).
Για να δούμε …θα αντέξουμε σε τέτοιους ρυθμούς; Χαχαχα….

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΕΡΙΩΠΑΣ : Φίλε Αρρίων, ξαφνικά και εσύ και ο Λύκαστρος μας βάλατε πολλή δουλειά για το σπίτι (Homework).

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Τι μόνο εσύ θα βάζεις σε μένα Homework;; χα χα χα

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Φίλτατε ΑΡΡΙΩΝ νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα κείμενα που έχεις γράψεις...είσαι ο λόγος και οι σκέψεις σου, και αυτά είναι γεμάτα από Ελληνικό Συμπαντικό Φως.
Σε ευχαριστούμε λοιπόν όλοι για τον Φωτεινό και Ελληνικό σου Λόγο.

Ανώνυμος είπε...


Λύκαστρε, φρόνιμα, διότι θα αντιδράσω με μουσική επιλογή...

ΕΡΙΩΠΑΣ

Γιάννης είπε...

3 και πλέον τα έτη που έχω παρει σβάρνα διάφορα "πατριωτικα" σαιτ και βιβλία αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ψάχνοντας να βρω τρόπο εξιλέωσης αυτής της ρημαγμένη ς χώρας, την Ελλάδα, που μεσα μου την νιώθω σαν την μάνα μου , βάζοντας την πολλακις και παραπάνω απο την βιολογική, χωρίς ωστοσο να θελω να υποτιμισω αυτη που με εφερες και με εγαλωσε σε αυτον τον κοσμο,καθότι θα εδινα και την ζωη μου για να την προστατευσω. Τόσο καιρό λοιπον και ανάμεσα σε αυτον τον βούρκο απο ανθέλληνες που βλέπω τριγύρω μου, οι γραμμές σου αυτες κύριε ΑΡΡΙΩΝ μου δημιούργησαν μια γλυκιά θλίψη, γλυκιά γιατί προσωπικώς μου προξένησαν αίσθημα ελπίδας, παροτι κάθε μέρα ξυπνάω νομίζοντας πως σήμερα κάτι θα γίνει και η Ελλαδα θα γυρίσει στην θέση που αξίζει αλλά κάθε μέρα απογοητεύομαι με την στυγνή πραγματικότητα. Γιαννης 27 χρονων...

Ανώνυμος είπε...

Τολμώ να γράψω ότι η συμμετοχή όλων των σχολιαστών, τον τελευταίο καρό, εμφανίζει μία ιδιαίτερη ποιοτική αναβάθμιση και κυρίως προδιάθεση για έρευνα και διάλογο. Πιστεύω ότι η παρούσα ανάρτηση θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο την σκέψη όλων μας.
Αν θελήσει τώρα κανείς να συμμετάσχει στο τρέχον θέμα που έθεσε ο φίλος Αρρίων, ενδείκνυται να θέση και αυτός από την αρχή τις συνιστώσες του ούτως ώστε οι υπόλοιποι σχολιαστές να γνωρίζουν που βαδίζουν.
Αντί λοιπόν πολλών σχολίων θα καταθέσω και εγώ τις πρώτες συνιστώσες μου αρχίζοντας με μία επιγραφή, πιθανότατα Αλεξανδρινή, από την συλλογή των επιγραμμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ (Palatini Codicis) η οποία κατά την γνώμη μου θα πρέπει να προβληματίσει τους αναγνώστες της και ίσως τους κάνει να διερωτηθούν «Μα, καλά, πως αντιλαμβάνονταν για παράδειγμα στην Αίγυπτο και Παλαιστίνη οι πρώτοι Χριστιανοί τον Ιησού, πριν καπελωθούν οι θεσμοί από τους Σεληνολάτρες Ρωμαίους αυτοκράτορες.
Ιδού και το επίγραμμα:
«Ουκέτι ανάγουσι μάγοι πυρί ηελίω τε.
Ηέλιον γαρ έτευξε τόδε βρέφος ως πυρός αυγάς»

ΕΡΙΩΠΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Μία μικρή διόρθωση:

«Ουκέτι δώρ' ανάγουσι μάγοι πυρί ηελίω τε.
Ηέλιον γαρ έτευξε τόδε βρέφος ως πυρός αυγάς»

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...

"Και τα χρόνια περνάνε
και ό, τι τρώμε κερνάμε
δίνουμε ό, τι αποκτάμε
ώσπου κάτι τελειώνει…
Και οι άνθρωποι φεύγουν
και εμείς δεν αντιδράμε
μάθαμε να ξεχνάμε
και να μένουμε μόνοι…
Μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει
να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά
η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει
πάντα…"


https://www.youtube.com/watch?v=MBvT_QgZbO0

Αρρίωνα
καταφέρνεις πάντα να μας ψηλώνεις ,ακόμη και όταν οι άλλοι μας θέλουν κάτω,όταν σε πείσμα αυτών των καιρών που τα ψεύτικα είναι περισσότερα από τα αληθινά εσύ μας θυμίζεις τα διαμάντια που έχουμε ως κληρονομιά.

Μας ψηλώνεις ως Έθνος ,ως Έλληνες ,ως παρέα σε αυτό το σπίτι που μας φιλοξενεί.

Ευχαριστώ σε.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...

Λύκαστρε
το σχόλιο μου για τον Αρρίωνα νομίζω ότι το έβαλα σε λάθος ανάρτηση σε παρακαλώ πολύ εάν συμβαίνει αυτό να το μεταφέρεις στο άρθρο του .

Συγνώμη για την ταλαιπωρία .

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Ευχαριστώ άπαντας δια την ευγενή και ενθουσιώδη υποδοχήν. Ελπίζω μη διαψεύδειν τας καλοπροαιρέτους κριτικάς όλων υμών.
Ωσαύτως δια των κατωτέρω σκέψεών μου ευελπιστώ καλύπτειν απαντητικώς τα ερωτήματα και γνώμας υμών. Αλλά υψούτε μοι πολύ τον πήχυ των προσδοκιών, ω παίδες ελλήνων!
Διακρίνω γαρ οσονούπω και τον Εριώπα τα ξίφη του μαχητικώς-ομηρικώς ακονίζειν.


ΕΛΛΗΝΟΓΝΏΜΩΝ Β΄

¨Όστις συλλογάται ελεύθερα συλλογάται καλά.¨ (Ρήγας. Βελεστινλής του ελληνοπνεύστου Διαφωτισμού.) Πρόκειται δια το αυτό όπερ υπαινίσσεται και το ομηρικόν εκείνο ¨εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης ¨ ως και το πλατωνικό-σωκρατικόν ¨πατρός τε και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστί πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι..¨
Άρα διατηρείται ο μίτος και η συνέχεια. Ευτυχώς!

Η των Ελλήνων απελευθέρωσις χωρεί μέσω της απελευθερώσεως όλης της ανθρωπότητος, η δε υποδούλωσις αυτών αποτελεί και αυτής της ανθρωπότητος δεινήν ήτταν.

Τα πάντα ρει. Ο θρόνος του καλού ουκ ανήκει πάντοτε εις το καλόν μηδέ ο του κακού θρόνος εις το κακόν. Το δε μέγιστον κακόν φιλεί κρύπτεσθαι εις το μέγιστον καλόν (οιονεί θρησκεία και θεός). Πάντοτε έχετε κατά νουν αυτό. Μέλλει γαρ σώσαι πολλάς ψυχάς από του σεληνιακού δαίμονος.
Προς τούτο ούν ο άνθρωπος οφείλει έχειν πνεύμα ελευθέρως άγρυπνον, απροκατάληπτον και διάκρισιν αδέσμευτον και ανένδοτον.

Και γαρ και καθ’όσον υπάρχει ζωή υπάρχει λόγος και του λόγου υπάρχοντος υπάρχει και μέλλον. Ο δε ανθρώπινος βίος βραχύς εστί, αδύνατος ούτως ή άλλως ώσπερ θεός βαστάξαι, - υπερβαίνει γαρ εξοντωτικώς αυτόν - τόσον το μεγαλείον της νίκης όσον και η πτώσις της ήττης.

Ο ¨θεός θεός¨ οιονεί το γεωφυσικόν κλίμα υπάρχει ως μη υπάρχων και απουσιάζει ωσεί παρών.

Ο θεός των θρησκειών εστί ουχ είς αλλά πολλοί. (Εστί η ουρανία ηλιακή φυλή ανθρωπομόρφων αθανάτων θεών.) Ωσαύτως ο υιός του θεού εστί ουχ είς αλλά πολλοί. (Εστί η υική ηλιακή φυλή ( Έλληνες) της φυλής των αγαθών θεών την σωτηρίαν της επιγείας ανθρωπότητος, δια της πνευματικής αφυπνίσεως, θείαν αποστολήν έχουσα).
Απέναντι αυτού του ηλιακού ¨θεού-φυλής¨ ίσταται η σκοτεινή σεληνιακή απομίμησις του κρονείου σεληνιακού ¨θεού-φυλής¨ και ο υιός-φυλή αυτού την κρόνειον θρησκείαν ιερατικώς τυραννοδουλικώς ασκούσα,
τον τε ηλιακόν υιόν ως εμβληματικόν δόλωμα εξαπατητικώς διαφημίζουσα
και τας ψυχάς, ηλιακών και μη, επιγείων θνητών κλέπτουσα και,
αδη-φάγως τε και κτηνωδώς, καταδυναστεύουσα και τρώγουσα.
Μακάριοι ούν οι έχοντες ελληνόπνευστον διάκρισιν.

Ο ουράνιος Έλλην άνθρωπος κρύπτει εντός του και αυτός εκ φύσεως, ώσπερ η γαία μήτηρ αυτού (γη και ουρανός, αι χείρες του δημιουργού) τα σπάνια και πολύτιμα αυτής μεταλλεύματα, θεούς-ιδέας δυναμογόνους και εμψυχωτικάς, ικανάς τροφοδοτείν και εξασφαλίζειν αυτώ δια βίου την ηθικοπνευματικήν αυτάρκειαν (αλλά και τους πλησίον αυτού ευεργετικώς εμπνέειν και στηρίζειν ) ως επίσης και διασώζειν αυτόν εκ των αοράτων ηθικοκτόνων
(κάμψις και απώλεια ηθικού) πυρών του κακού άτινα κατατρύχουσι
τον φυσικόν κόσμον. Θεούς ούς ουδείς δύναται αφελείν απ’ αυτού
εκτός αν και ο ίδιος αυτός αποβάλοι και προδώσοι, ηλιθίως ή εκ πλάνης,
ως μη αναγκαίους ή και βλαπτικούς.. .
Διο και ¨ένδον σκάπτετε¨ και ηθικώς αυτάρκεις, το κατά δύναμιν έκαστος, γίγνεσθε άνθρωποι, δια του γενναίου συνδιαλόγου, στοχασμού και συλ-λογισμού και ουχί του παθητικού και μηρυκαστικού-σανοφαγικού, του ανατολίτικου (υπόπτου σεληνο-δια-λογισμού!..)

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ : Συγνώμη για την ταλαιπωρία .

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Καμμία ταλαιπωρία αγαπητή Μακεδόνισα χαρά μου να σας εξυπηρετώ.!! Τόσους οβολούς θα μου δώσετε για να ρίχνω στο τζουκ-μπόξ...χα χα χα κάτι πρέπει να κάνω και εγώ δια εσάς.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Αγαπητέ Γιάννη αφού σε καλωσορίσω στην παρέα μας...να σου πω ότι όσο θα υπάρχει και ένας Έλληνας πάντα θα υπάρχει ελπίδα. Θα σου πω επίσης αυτό που μου έλεγε ο δικός μου δάσκαλος....μια Ελεύθερη μονάδα 1 δίπλα σε μια άλλη Ελεύθερη μονάδα είναι πολύ μεγάλη δύναμη 11 ....Φαντάσου με τρείς 111 μονάδες Ελεύθερες.
Τρείς Ελεύθεροι θέλουν τουλάχιστον 111 Βαρβάρους έτσι για πρωϊνό, χαχα

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Αγαπητέ και ευπρόσδεκτε, Γιάννη.

Οι γεννηθέντες αυτήν την αυχμηράν και άσπλαχνον εποχήν ως Έλληνες, και μάλιστα εν Ελλάδι, το μάτι του τυφωνείου κυκλώνος του κακού.
Αι, δεν νομίζεις ότι αυτοί εγεννήθησαν ούτως, ως και ημείς εδώ, οικεία βουλήσει, και διότι επέλεξαν αυτό;
Και το επέλεξαν διότι ηθέλησαν δοκιμασθήναι εν τη παρούση ζωή εις τα ελληνικά ¨δύσκολα¨ και ουχί ¨εύκολα¨;

Προσπαθήσομαι γράψειν σχετικόν τι δια σε και την ευγενικήν σου ελληνικήν ψυχήν ήτις αντιπροσωπεύει και μυριάδας άλλας χειμαζομένας ψυχάς εκλεκτών Ελλήνων.

Γιάννης είπε...

Σε ευχαριστώ Λυκαστρε για το καλωσόρισμα, φαντάζεις φιλόξενος άνθρωπος όπως ακριβώς πρέπει σε εναν Έλληνα (αν και ώρες ώρες σκέφτομαι οτι αυτό είναι που μας εφαγε). Εγώ δυστυχώς δεν είχα κάποιον δάσκαλο και εννοείται απο τους αριστεριζοντες καθηγητές που είχα στο σχολείο και στο Πανεπιστήμιο δεν διδαχτηκα το ελληνικό πνεύμα που θα επρεπε. Αν και το γνωστικό επίπεδο σας ειναι καποια επιπεδα ανωτερο απο μενα, παραυτα θα προσπαθήσω να ακολουθήσω οσο γινεται τις συζητήσεις σας. Γιαννης

Γιάννης είπε...

ΣυνΕλλην κύριε ΑΡΡΙΩΝ.
Ξέρεις το σημείο αναφορας για να αρχίσω να μπαίνω στα βαθειά του τι ακριβώς διενεργείται σε αυτό τον πλανήτη, αποτέλεσε η γνωριμία μου με ενα ζευγάρι μεσω κοινών φίλων. Αυτοί οι άνθρωποι ευγενικες, ευπατριδες ελληνικές ψυχές και αυτοί οπως εσυ, μου ειπαν εν μέσω παρόμοιων συζητήσεων πως ούτε η συνάντηση μας αλλά ούτε και η ενσάρκωση μου ως εχει στο παρόν, ήταν τυχαία αλλά κατ επιλογή.
Ίσως να ήρθα για να δοκιμαστω αλλά πιο πολύ με θλίβει αυτή τη στιγμή η σταύρωση αυτού του έθνους και η αδυναμία μου να κάνω κατι για να ωφελησω την Ελλάδα παρά ο εαυτός μου, . Οι προαναφερθεντες φίλοι που ανέφερα πολλακις μου εχουν πει να μην βιάζομαι και οτι θα έρθει η κατάλληλη ωρα και για μας στον ρημαγμενο τουτο τόπο. Εύχομαι να έρθει αλλιώς θα με φάει η σστενοχώρια στο τελος και πραγματικά δεν νομίζω οτι θα εχω αποκομίσει κατι απο αυτή την δοκιμασία εαν απλά ζήσω για να γίνω μάρτυρας της αφανισης αυτής της κοιτιδας του φωτος..

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Αρρίων(α), το Εριωπικό μου φάσγανο δεν χρειάζεται ποτέ ακόνισμα διότι απλούστατα είναι Πύρινο, με προδιαγραφές και σφραγίδα Λυκόφρονος όσον αφορά την γνησιότητα, το οποίο χρησιμοποιώ αποκλειστικά για τον εξαγνισμό δια πυρός κάθε «Ύβρεως» και ποτέ για να ξιφουλκήσω εναντίον φίλων και δη σε φίλιο περιβάλλον.

Αυτή την εποχή, αν θες τη γνώμη μου, η εγχώρια χολέρα που διαπράττει «Ύβριν» σε βάρος του Ελληνικού λαού είναι αυτή που χρειάζεται πιο πολύ ένα καλό εξαγνισμό διά πυρός του Λόγου και ροπάλου παρά ο,τιδήποτε άλλο, διότι ακριβώς αυτή και μόνο την μέθοδο, δηλαδή την δια πυρός εξαγνισμό, εφαρμόζει και ο Συμπαντικός Νόμος του Ιευός, όποτε διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά.

Ύβρις, είναι σαφώς η κάθε παράβαση του Φυσικού Νόμου που καταγράφεται όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και σε σ’ όλο τον κόσμο από τους κακόεργους ανθρώπους λάτρεις του Τυφώνος.

Ύβρις ήταν μέχρι τον τρίτο μετά Χριστό αιώνα η λατρεία της Σελήνης και του Έκτορος από τους Ιλιείς πέρα εκεί στην αρχαία Τυφωνία.

«Αλλ’ ο μεν Ιλιεύς θεόν Έκτορα λέγει και την Ελένην Αδράστειαν επιστάμενος προσκυνεί» [Αθηναγόρας, Αθηναίος φιλόσοφος]

Ύβρις όμως ήταν και η λατρεία του Αγαμέμνονος και Μενελέοντος (Μενελέων καλείται από τον Αθηναγόρα) από τους Λακεδαιμονίους οι οποίοι τον ονόμαζαν Δία.

«Λακεδαιμόνιοι δε Μενελέων και θύουσιν αυτώ και εορτάζουσιν»
...επίσης:

« ο δε Λακεδαιμόνιος, Αγαμέμνονα Δία και Φυλονόην, σέβει» [Αθηναγόρας, Αθηναίος φιλόσοφος]

Ύβρις και η λατρεία του Απόλλωνος από τους Κείους οι οποίοι τον ονομάζουν και αυτοί Δία.
Ύβρις και οι θυσίες των Αθηναίων στο Ερεχθέα, και όλα αυτά μέχρι και τον τέταρτο αιώνα μ.Χ.

Ύβρις και στις μέρες μας ο έντονος συνωστισμός στα Ελληνικά Ιστολόγια για το ποιος θα αυτοανακηρυχθεί ο μέγας αρχιερεύς της επείσακτης αρχαίας θρησκείας που εκθεμελίωσε εκ βάθρων τον Ελληνισμό.
Ύβρις και αφέλεια η λατρεία τους Πανός από τους ιδρυτές ενός Λαϊκού κόμματος που τώρα κόπτεται για τα διανοήματα του Χριστιανισμού.

Με τον ίδιο αφελή τρόπο είχε πέσει κάποτε στην παγίδα της Σατανικής Τηθύος και ο Βαβυλωνομαθής Πυθαγόρας με τους 300 εταίρους του μέχρι που κατέληξαν όλοι στην πυρά.

Άλλους 300 Σπαρτούς εταίρους είχε και ο Λεωνίδας ο απόγονος του Σπαρτού Μενελέοντα, για τους οποίους ουδέποτε θα μάθουμε την αλήθεια τι απέγιναν και οι οποίοι «εξαϋλώθηκαν» ακριβώς μέσα στις «Θερμές Πύλες» σε μία παράσταση του Τυφωνικού ιερατείου.

300 και οι εταίροι της νεότερης Ελληνοφοινικικής Βουλής η οποία είναι χτισμένη ακριβώς πάνω στον αρχαίο ναό του Τυφώνος στο Σύνταγμα και η οποία κάποια μέρα θα έχει και αυτή την ίδια τύχη και ας λένε ό,τι θέλουν οι λάτρεις της.

Όπως και 300 είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο σύμβολο των αντεστραμμένων τριγώνων ή του αστέρος του Δαυίδ στην γλώσσα των Ουγγαριτών Φοινίκων σύμφωνα με επιγράμματα που βρέθηκαν στην Συρία. Υπενθυμίζω μόνο ότι Όγγα ήταν η βους Ιέρεια της Σελήνης που οδήγησε κάποτε τον Κάδμο στην Θήβα.

Για όλη αυτή την διάσπαρτη Ύβριν έχω φυλαγμένο το Εριωπικό μου φάσγανο φίλε Αρρίων, και πιστεύω ότι θα έχω την κατανόησή σου που δεν θα μπορέσω να το παρουσιάσω στον φιλόξενο χώρο του Λυκάστρου.

ΕΡΙΩΠΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να υποκλίνομαι στις γνώσεις σας, αλλά μου δίνετε την εντύπωση ότι τις χρησιμοποιείτε για "κοπτορραπτική" προκειμένου να περάσετε έμμεσα τις "φυλαγμένες" απόψεις σας.
"Με τον ίδιο αφελή τρόπο είχε πέσει κάποτε στην παγίδα της Σατανικής Τηθύος και ο Βαβυλωνομαθής Πυθαγόρας με τους 300 εταίρους του μέχρι που κατέληξαν όλοι στην πυρά."
Δεν κατέληξαν όλοι στην πυρά, ούτε ο Πυθαγόρα ήταν εκεί. Θεωρώ απόλυτη ιεροσυλία να κατηγορείται ο Πυθαγόρας και ο Λεωνίδας και οι 300 (που δεν ήταν 300 αλλά ήταν και 700) και να κατηγορούμε τους προγόνους μας το θεωρώ ΥΒΡΙΝ!
Μπορεί σε μερικούς (όπως ο Αγαμέμνων) να έχετε δίκιο, όμως "πήρατε σβάρνα" το σύνολο και διαφωνώ...
Ύβρις είναι η Σκυθόπολις και η μεγαλύτερη γενοκτονία που συνέβη στον πλανήτη Γη από το πραγματικά τυφώνιο ιερατείο!
Α.Α.

Ανώνυμος είπε...


"Με τον ίδιο αφελή τρόπο είχε πέσει κάποτε στην παγίδα της Σατανικής Τηθύος και ο Βαβυλωνομαθής Πυθαγόρας με τους 300 εταίρους του μέχρι που κατέληξαν όλοι στην πυρά."
Γράφοντας αυτό εννοώ ότι ο Πυθαγόρας έπεσε θύμα της Βαβυλωνιακής του θητείας στους ναούς της Βαάλ (δηλαδή της Σεληνολατρείας), κάτι που δεν άρεσε τελικά στους Έλληνες.
Τώρα όσον αφορά τον τρόπο που εκτελέστηκε Πυθαγόρας, ο Αθηναγόρας μας δίνει μία σπάνια πληροφορία.

Καταθέτω το απόσπασμα από το κείμενο του Αθηναγόρου Αθηναίου Φιλοσόφου, όταν απευθύνεται στον Αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο, που αφορά τον ΦΡΙΚΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ και το ποίο έχει ως εξής:

«…Ότι άνωθεν πως έθος και ουκ εφ’ ημών μόνον κατά τινα ΘΕΙΟΝ ΝΟΜΟΝ και ΛΟΓΟΝ παρηκολούθηκε προσπολεμείν την κακίαν τη αρετή, ούτω και ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ μεν άμα ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙΣ ΕΤΑΙΡΟΙΣ ΚΑΤΕΦΛΕΧΘΗ ΠΥΡΙ.

Αυτό γιατί να αμφισβητηθεί;
Και γιατί έιναι κακό να αναφέρεται;


ΕΡΙΩΠΑΣ

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

@ A.A

" Μπορεί να υποκλίνομαι στις γνώσεις σας, αλλά μου δίνετε την εντύπωση ότι τις χρησιμοποιείτε για "κοπτορραπτική" προκειμένου να περάσετε έμμεσα τις "φυλαγμένες" απόψεις σας."

Αυτός που κατηγορείς ΑΔΙΚΑ για "κοπτοραπτική" ήταν αυτός που μου ζήτησε να ανέβει το σχόλιο σου.!!!
Δεν ξέρεις και δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Είσαι όπως ένας μονόφθαλμος ανάμεσα σε τυφλούς, που επειδή βλέπεις από το ένα μόνο μάτι...νομίζεις ότι βλέπεις καλύτερα από αυτόν που έχει και τα ΔΥΟ του μάτια.!!

ΑΘΗΝΑ είπε...

ΕΡΙΩΠΑΣ: " «Μα, καλά, πως αντιλαμβάνονταν για παράδειγμα στην Αίγυπτο και Παλαιστίνη οι πρώτοι Χριστιανοί τον Ιησού.."

"«Ουκέτι δώρ' ανάγουσι μάγοι πυρί ηελίω τε.
Ηέλιον γαρ έτευξε τόδε βρέφος ως πυρός αυγάς»


Τον αντιλαμβανονταν οπως ηταν στην πραγματικοτητα ,
(οχι ολοι δηλαδη ,αλλα αυτοι που ειχαν την οξυδερκεια να γραψουν το γνωμικο),
δηλαδη εναν Ηλιο Φωτεινο που με την παρουσια του στη γη χαραξε εναν δρομο φωτος,
ενα δρομο ουρανιο,
που ξεκινουσε απο την...ΚΑΔΥΤΙΝ ...και εφτανε μεχρι το κεντρο του Γαλαξιακου πυρηνα,μεχρι την Πηγη της Ζωης,
Οταν ελεγε "Εγω Ειμι η Οδος και η Αληθεια και η Ζωη" ,αυτο εννοουσε ,εγινε ο ιδιος μια ολοχρυση Πυλη ....αλλα οταν Εκεινος εδειχνε τον Ουρανο, εκεινοι κοιτουσαν το δαχτυλο...
Και αργοτερα τα ιχνη της Οδου ,που οδηγουσε στην Πυλη,χαθηκαν,χαλκευτηκαν,σβηστηκαν απο τα βιβλια ,
απο τους παπυρους και τους Δελτους,και στο τελος απο το νου των ανθρωπων...μοναδικος θεματοφυλακας η καρδια ......

ΑΘΗΝΑ είπε...

ΕΡΙΩΠΑΣ: "Το ΑΠΠΑ είναι συνώνυμο τόσο του ΑΠΤΑ όσο και του ΑΤΤΑ ήτοι του ΑΤΤΩΝ, του περιστρεφόμενου Αγνού Συμπαντικού Ηλίου με την διπλή ακτίνα ππ. "

Διπλη ακτινα ππ....
Eχει δηλαδη μια ακτινα εσωτερικη , και μια που αγγιζει την μεγαλη περιφερεια,
σαν ενας δακτυλιος πυρινος σε "αρκετη" αποσταση απο το κυριως "Σωμα"...και ενδιαμεσο διαστημα διαστικτο απο φωτεινα πυρινα σημεια...ετσι τον "ειδα"!
Αν θελεις δωσε μας καποιες επιπλεον νυξεις για το θεμα.ΥΓ. Κανονικα θα επρεπε να το ανεβασω στον Θειο Συμπαντικο Λογο 888 ,αλλα επειδη τα σχολια ηταν 88..ειπα να μην χαλασω την αλληλουχια των αριθμων..
Αν ειναι δυσλειτουργικο για αυτην την υπεροχη αναρτηση,ας μετακινηθει .

Ανώνυμος είπε...

Η εμφανής αδυναμία της σχολιάστριας Α.Α. να αντιληφτεί το σχόλιό μου για την Ύβριν, άφησε κατά την γνώμη μου και μία πολύ λανθασμένη εικόνα σε μας, όσον αφορά την αγανάκτηση που εξέφρασε υπερασπιζόμενη τα ιερά και όσια του έθνους, των ηρώων και των παραδόσεών της, εκτός και αν η αγανάκτησή της είναι βασισμένη στην καταγωγή της.

Μία άλλη γνωστική ανεπάρκεια της Α.Α. εντοπίζεται στον τρόπο που αντιπαρέρχεται τις παρατηρήσεις μου για τον αριθμό 300 ο οποίος συναντάται αποκλειστικά και μόνον όπου συναντάται ο Τυφών και οι ναοί του Οδόντος ) ש Shin). Αρκεί κανείς να ανοίξει την Π. Διαθήκη και εκεί θα βρει αρκετές περίεργες αναφορές στου 300 «εταίρους» που νικούν πάντοτε χιλιάδες κακούς αλλόφυλους. Στην περίπτωση όμως που η Α.Α. επιθυμεί να συνταυτίζεται φυλετικά με τους 300 «εταίρους» του Σπαρτού Καδμείου Λεωνίδου, και αυτό δεν μας απασχολεί εμάς καθόλου, τότε η παρατήρησή της ότι είναι ύβρις να τους κατηγορώ εγώ, είναι και αυτή τελείως λανθασμένη.

Εγώ θα επαναλάβω ότι η παρουσία όλων των Καδμείων στην αρχαία Ελλάδα από τον Κάδμο μέχρι τους 300 εταίρους της Βουλής του 2019 είναι μία ανυπόφορη ΥΒΡΙΣ. Ο λόγος βέβαια που το υποστηρίζω αυτό είναι πολύ απλός.

Η ΥΒΡΙΣ στην πιο λαϊκή της μετάφραση σημαίνει μπαστάρδεμα, νοθεία, πρόσμιξη αλλογενών στοιχείων, λέξεων, ανθρώπων και όταν υπενθυμίζεται αυτή η νοθεία λεκτικώς στα αυτιά του απλού λαού παίρνει άλλη έννοια. Ακούγεται πρωτοβάθμια σαν έπαρση και αλαζονεία και εκεί σταματά το θέμα. Η ύβρις γίνεται βρισιά. Τα απλά και αβασάνιστα λεξικά γράφουν ότι σημαίνει διατάραξη της τάξης, και το αντίθετο του καλού. Μερικά τολμούν και γράφουν ότι σημαίνει και ευνουχισμός. Αυτός ο τελευταίος χαρακτηρισμός όμως είναι και ο μόνος ορθός διότι ο ευνουχισμός προκαλεί μπαστάρδεμα των δύο φύλων.

Οι αρχαίοι Έλληνες κατηγορούσαν τους Κέλτες ότι διέπρατταν ύβριν, δηλαδή μπαστάρδευαν κάτι, επειδή αλλοίωναν την μορφή που έδιναν στα αγάλματα των Ελλήνων θεών. Και αυτή είναι μία πρώτη ένδειξη ότι η λέξη Ύβρις σημαίνει μπαστάρδεμα, νοθεία.

«εφ’ ύβρει των Ελληνίων θεών τοιαύτα παρανομείν τους Κέλτας εις την μορφήν του Ηρακλέους»

Συνεχίζεται

Ανώνυμος είπε...

Μία δεύτερη περίπτωση που ο αρχαίος γραμματικός χαρακτηρίζει την ύβριν ως ανακάτεμα διαφορετικών στοιχείων, που σε αυτή την περίπτωση είναι το μπαστάρδεμα ανθρώπου με ζώο, είναι ο Κένταυρος.

«τετρασκελές ύβρισμα Κενταύρων γένος»

Τρίτη περίπτωση είναι η αδυναμία των γλωσσολόγων του 19ου αιώνα να χαρακτηρίσουν την σύνθεση δύο λέξεων από δύο διαφορετικές γλώσσες, και στο τέλος αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο θησαυροφυλάκιο της Ελληνικής γλώσσας για να ονομάσουν αυτές τις μικτογενείς λέξεις Υβρίδια και νόθα σύνθετα.

Ατέλειωτα είναι τα παραδείγματα μέσα από την Ελληνική Γραμματεία που μπορούν να κατατεθούν τα οποία όλα μαρτυρούν ότι η Ύβρις είναι η κακή νοθεία, το μπαστάρδεμα, και ο ευνουχισμός. Διότι και το μουλάρι που είναι προϊόν γενετικής Ύβρεως στην πραγματικότητα είναι ένα υβρίδιο το οποίο όμως δεν μπορεί να αναπαράξει ούτε το ένα ούτε το άλλο γένος από τα οποία προήλθε.

Ο Ορφέας αγανακτισμένος από την εισβολή των Καδμείων με αρχηγό τον Ερμή στην Ελλάδα γράφει λογοκριμένα ότι τα ολέθρια τέκνα της Βριμούς, δηλαδή της Σελήνης έκαναν ολέθριες γενετικές επεμβάσεις στην χώρα μας. Απόρροια εκείνης της ολέθριας επέμβασης ήταν και οι 300 των Λακεδαιμονίων Σπαρτών απογόνων των αρχαίων ακολούθων του Φοίνικα/Ατλαντίου Κάδμου Ερμού μετά του οποίου εξεστράτευσαν και οι Ιουδαίοι.

Τώρα όσον αφορά την παρατήρηση της Α.Α. ότι η Σκυθόπολις (Σ.Σ. Σκυθόπολις ή Bethshin, ναι αυτή που υποβαστάζεται από τον αριθμό 300), είναι:

«Ύβρις και ότι εκεί έγινε η μεγαλύτερη γενοκτονία που συνέβη στον πλανήτη Γη από το πραγματικά τυφώνιο ιερατείο!»

…θα πω ότι η Σκυθόπολις δεν μπορεί να χαρακτηριστεί Ύβρις διότι δεν εντοπίζεται καμία προσπάθεια νοθείας στην πράξη αυτή καθ’ εαυτή της γενοκτονίας. Απλούστατα ο Αλβανός αυτοκράτορας Γιουπράντα έκλεινε τους λογαριασμούς των προγόνων του με τους Έλληνες το θρήσκευμα και τους υπόλοιπους Ελληνιστές με τον πλέον βίαιο τρόπο και ο λόγος ήταν πολύ απλός, συνοδευόμενος και από μία ειρωνεία της τύχης αυτή την φορά. Οι Έλληνες που είχαν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως όσον αφορά την αποδοχή της θρησκείας των Καδμείων, αδυνατούσαν να αντιληφτούν εκείνη την νέα Μεταρρύθμιση των Αυτοκρατόρων της Ρώμης που με πρόσχημα τον πειρατευμένο Χριστιανισμό και κάποιες δευτερεύουσες θρησκείες ίδρυαν μία νέα Σεληνολατρεία σε όλη την Αυτοκρατορία με κορυφή των Θεό Καίσαρα Ποντίφικα που ήταν το εκάστοτε Σεληνολατρικό καθίκι και αρχιδολοφόνος αυτοκράτοράς τους.

Στο μόνο πράγμα που θα μπορούσε πραγματικά να πιστωθεί η σχολιάστρια Α.Α. είναι στην αναφορά της ότι το Τυφώνειο ιερατείο διέπραξε εκείνη την γενοκτονία. Λέω θα μπορούσε, διότι δεν μας άφησε την εντύπωση ότι μπορεί να διακρίνει την ομοιότητα μεταξύ Σκυθόπολης Bethshin, και Καδμείων Σπαρτών Λακεδαιμονίων και νομίζω ότι και αυτή ακόμα η αναφορά της στο Τυφώνειο ιερατείο είναι μετέωρη και παντελώς ανέδραστη. Δηλαδή αδυνατεί να παρουσιάσει πηγές και επιχειρήματα που μπορούν να μας πείσουν ότι διαθέτει κάποια στοιχείωση σε αυτό το πολυσύνθετο θέμα.


ΕΡΙΩΠΑΣ

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΕΡΙΩΠΑΣ : παρατηρήσεις μου για τον αριθμό 300 ο οποίος συναντάται αποκλειστικά και μόνον όπου συναντάται ο Τυφών και οι ναοί του Οδόντος ) ש Shin). Αρκεί κανείς να ανοίξει την Π. Διαθήκη και εκεί θα βρει αρκετές περίεργες αναφορές στου 300 «εταίρους» που νικούν πάντοτε χιλιάδες κακούς αλλόφυλους.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ: Ο αριθμός 300 ήταν πολύ σημαντικός για τους Εβραίους. Το βλέπουμε στους Κριτές 6:36- 7:25 με τον τρόπο που ο Γεδεών ξεχωρίζει τους 300 άντρες του .

«Ξεχώρισε όποιον πίνει νερό με τη γλώσσα του, όπως ο σκύλος, από εκείνους που πέφτουν στα γόνατα για να πιουν. Εκείνοι που ήπιαν νερό με τη γλώσσα, φέρνοντας το χέρι στο στόμα, ήταν 300 άντρες. Οι υπόλοιποι έπεσαν στα γόνατα για να πιουν ».
«Θα σας σώσω με τους 300 άντρες που ήπιαν νερό με τη γλώσσα τους, και θα δώσω τον Μαδιάμ στο χέρι σου ».

Ενώ οι Μαδιανίτες ήταν πάνω από 100.000 άντρες , αυτοί μόνο 300 τους κέρδισαν ενώ το μόνο που είχαν ήταν σάλπιγγες, άδειες στάμνες και φλόγες μέσα στις στάμνες.!!!
Πάμε να δούμε την κιβωτό του Νώε...είχε 3 ας το πούμε καταστρώματα το κάθε ένα 300 πήχες....ο αριθμός 300 παίζει συνέχεια για τους Εβραίους....ο Σολομώντας κατασκεύασε 300 μικρές χρυσές ασπίδες από σφυρηλατημένο χρυσό...(Βσιλέων 10:17)

Για εμάς τους Έλληνες ο αριθμός 300 δεν υπάρχει στην μυθολογία μας ,ούτε υπάρχει ο αριθμός 300 μέσα στην Ιλιάδα στην Οδύσσεια η αλλού μέσα στην Ελληνική γραμματεία δεν έχουμε...έχουμε το 3 και τα πολλαπλάσια του 3*3=9 και το εννέα 9.......τον αριθμό 300 τον βρίσκουμε κατά Ισραήλ μεριά μια και η σημαία του έχει τα δύο άστρα...το ένα μέσα στο άλλο.

Ραψωδία Α (Συνέλευση των Αχαιών-Η σύγκρουση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνωνα): «εννιά μέρες»

Ραψωδία Ω (Ο θρήνος για τον Έκτορα): «εννιά μέρες έφερναν από το δάσος ξύλα»

Στη ραψ. Π στιχ 684-867 ο Πάτροκλος με τρεις επιθέσεις σκοτώνει 27 αντιπάλους,

«τρεις φορές τίναξε ο Θεός Απόλλωνας τη φωτεινή του ασπίδα στην Ε' Ραψωδία, τρεις φορές σκάλωσε ο Πάτροκλος στο τείχος κτλ» .

Οι μόνοι αριθμοί που βρήκα μέσα στην μυθολογία μας ήταν το 100 και το 50.....μέσα στην Ιλιάδα για τους Έλληνες ο αριθμοί 3 και 9 ήταν πολύ σημαντικοί και ο Όμηρος τους επαναλαμβάνει συνέχεια.!!

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Επίσης ΔΕΝ πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτοί και οι Θηβαίοι δεν πήραν μέρος στην εκστρατεία ΕΝΑΝΤΙΩΝ των Περσών. Τους μεν Θηβαίους ο Αλέξανδρος τους ισοπέδωσε....οι δε Λακεδαιμόνιοι δεν πήραν μέρος καθόλου σε αυτόν τον πόλεμο.Για αυτό και ο Αλέξανδρος όταν έστειλε τα λάφυρα στον Ναό της Ακροπόλεως στην Αθήνα είπε το περίφημο .....«Αλέξανδρος ό Φιλίππου και οι Έλληνες, ΠΛΗΝ Λακεδαιμονίων, από των βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων» .

Αυτό το ΠΛΗΝ είναι όλα τα λεφτά διότι έδειξε ότι όλοι οι Έλληνες μαζί αντιμετώπισαν τον ΚΟΙΝΌ ΕΧΘΡΟ αλλά για τους Λακεδαιμόνιους δεν ήταν εχθροί.Οι Σπαρτιάτες Λακεδαιμόνιοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Ελληνικό λαό, Σφήκες είναι, επομένως δεν θα πολεμούσαν ποτέ εναντίον των προπατόρων τους.Η Βουλή των 300 εταίρων του Λέοντος της Μήνης (Μενελέων και όχι Μενέλαος) ήσαν ιερείς του Τυφώνος και όχι μαχητές για τα δίκαια της Ελλάδος.Η Σπάρτη διέθετε μέγα Τυφώνιο ναό.Τελικά αυτοί και οι Θηβαίοι κατέστρεψαν την Ελλάδα.

Μην ξεχνάμε και τους 5 Εφόρους της Σπάρτης που ήταν το πανίσχυρο Σεληνολατρικό , και αμιγώς Κρόνειο Ιερατείο της Σπάρτης.

Υ.Γ Εδώ για το πως ήταν το σωστό όνομα Μενέλεων .

https://tinyurl.com/y4u87upp

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Το διπλό αστέρι οι Ugarits το είχαν για αριθμό 300 και ήταν το σύμβολο του Τυφώνος.Το ίδιο ακριβώς αστέρι που υπάρχει και στην σημαία του Ισραήλ.!!
Οι αρχαίοι τους ονόμαζαν Σφήκες. Όταν οι καδμείοι κυρίευσαν την Κύπρο, οι Έλληνες την ονόμαζαν Σφηκεία. Το ίδιο και η Κρήτη, τα Σφακιά παλαιότερα Σφηκία τα έλεγαν και Τελχινία.
Δεν έδωσαν οι πρόγονοι μας τυχαία αυτό το όνομα Σφήκες...Η Σφήκα είναι ένα κιτρινόμαυρο κακό έντομο και αρκετά δόλιο διότι συλλαμβάνει και ακινητοποιεί μεγαλύτερα έντομα όπως αράχνες και γεννάει τα αυγά της μέσα τους. Αυτά στην συνέχεια εκκολάπτονται και θρέφονται από τον φορέα έντομο το οποίο τελικά πεθαίνει.
Σε τι διαφέρουν οι άνθρωποι Σφήκες;;

Με λίγα λόγια είναι ο ξενιστής μέσα στο σώμα της Ελλάδος, των Ελλήνων και μας απομυζούν...μέχρι να μας αποτελειώσουν.Οι 300 σημερινοί εταίροι που έχτισαν ξανά τον ναό τους ακριβώς πάνω στον αρχαίο ναό του Τυφώνος στην Αθήνα δεν θέλουν Έλληνες μαζί τους μέσα στην Σφηκοφωλιά βολή τους....και δεν υπάρχει ούτε ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ εκεί μέσα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...

Ερίωπα
'Εγώ θα επαναλάβω ότι η παρουσία όλων των Καδμείων στην αρχαία Ελλάδα από τον Κάδμο μέχρι τους 300 εταίρους της Βουλής του 2019 είναι μία ανυπόφορη ΥΒΡΙΣ.'

Δυστυχώς για την Ελλάδα αυτή η ανυπόφορη ύβρι υπάρχει πια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωή μας δεν έχουν αφήσει σε βάθος των χιλιάδων ετών τίποτα που να μην το μολύνουν.

Ψάχνεις να βρεις ένα σκαλί για να πατήσεις ,κάτι που να σε δένει γερά με αυτό που ήταν κάποτε αυτή η χώρα ,με πολύ κόπο θα βρεις τι ήταν ο φωτεινός τρόπος ζωή του τότε.

Αγαπητέ Ερίωπα για τον Πυθαγόρα το ήξερα πως στην πορεία του άλλαξε στρατόπεδο αλλά δεν το γνώριζα για τον Λεωνίδα, θα ήθελα να προσθέσεις για αυτόν ,μερικά σχόλια ακόμη εάν δεν σου είναι κόπος.

Πάντα βέβαια το ερώτημα παραμένει πότε θα μπει ένα τέλος οριστικά;

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...


Αγαπητέ Λύκαστρε είπες
'Τους μεν Θηβαίους ο Αλέξανδρος τους ισοπέδωσε'

Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την χώρα ,είναι η μόνη πόλη που δεν μπορώ να παραμείνω υπάρχει κάτι που με διώχνει δεν την συμπαθώ, καθώς επίσης και εκείνη.


ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ :Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την χώρα ,είναι η μόνη πόλη που δεν μπορώ να παραμείνω υπάρχει κάτι που με διώχνει δεν την συμπαθώ, καθώς επίσης και εκείνη.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Η Θήβα παλαιότερα ονομαζότανε Καδμεία...επειδή την είχε ιδρύσει-χτίσει ο Ατλαντογενείς "πρόσφυγας" Κάδμος όταν μας ήρθε από την Φοινίκη. Δεν ήταν Έλληνας λοιπόν...και η Θήβα δεν ήταν ελληνική πόλη.Πάντα συνωμοτούσε με τους Πέρσες πίσω από την πλάτη των Ελλήνων. Πριν φύγει ο Αλέξανδρος για τον πόλεμο στην Ασία, έπρεπε να καταστρέψει αυτήν την 5η Φάλαγγα εντός του ελληνικού χώρου. Διότι με το που θα έφευγε ο ελληνικός στρατός...για την Ασία...αυτοί θα στασίαζαν και θα ετοίμαζαν εξέγερση και σφαγές εντός της Ελλάδος.

Ο Αλέξανδρος ήξερε με τι φίδια είχε να κάνει...και δεν δίστασε καθόλου.Υπήρχε στην Θήβα και υπάρχει ακόμα Τυφώνειο υπόγειο ιερό....ίσως για αυτό να μην μπορείς να την συμπαθήσεις...η αύρα της είναι μολυσμένη.

ΑΘΗΝΑ είπε...

Αγαπητε Εριωπα ειμαι σιγουρη οτι γνωριζεις, ποσο βαθια ριζωμενα ειναι καποια τμηματα της ιστοριας, στην μνημη των ανθρωπων του λαου μας.
Η μαχη των Θερμοπυλων ειναι σιγουρα ενα τετοιο κεφαλαιο.
Σε μια αρχικη διερευνη θα ηθελα να ρωτησω ,
αν αυτο που καταριπτεται,ειναι η μαχη αυτη καθ'αυτη ,ή η γραμμη αιματος του Λεωνιδα και των 300 στρατιωτων του.
Στην πρωτη περιπτωση ,θα επρεπε να θεωρησουμε ψευδες οτι εγραψε ο Ηροδοτος ,και Διοδωρος ο Σικελιωτης ,ακομη και αυτη την επιγραφη του Σιμωνιδη;
Βεβαια η αληθεια ειναι οτι ο Ηροδοτος εχει κατηγορηθει και απο τον Πλουταρχο και απο τον Θουκιδιδη ,αλλα στο τελος εν μερει δικαιωθηκε απο την αρχαιολογικη σκαπανη...
Αν ομως ισχυει η δευτερη περιπτωση ,πως δικαιολογειται η αναληψη μιας τετοιας αποφασης,θυσιαστικης θα πω ,
η οποια γραφτηκε με χρυσα γραμματα στην ιστορια οχι μονο των Ελληνων αλλα και ολου του Δυτικου κοσμου.
Και η οποια επαναληφθηκε 2000 χρονια μετα ,στο Μανιακι με πρωταγωνιστη τον Παπαφλεσσα ,επισης αμφισβητουμενο προσωπο της Επαναστασης,
τουλαχιστον το αμεσως προηγουμενο διαστημα.

Γνωριζοντας οτι σχεδον τιποτε δεν εμεινε ανεπαφο απο την επιρροη των εχθρων και οτι η ιστορια τις πιο πολλες φορες χρησιμοποιειται ως εργαλειο για την κατευθυνση των συνειδησεων, θα ηθελα πραγματικα να διαβασω τη γνωμη σου.

Ανώνυμος είπε...

Γράφεις ερίτιμη ΑΘΗΝΑ:

« Αγαπητέ Ερίωπα είμαι σίγουρη ότι γνωρίζεις, πόσο βαθιά ριζωμένα είναι κάποια τμήματα της ιστορίας, στην μνήμη των ανθρώπων του λαού μας. Η μάχη των Θερμοπυλών είναι σίγουρα ένα τέτοιο κεφάλαιο.
Σε μια αρχική διερεύνηση θα ήθελα να ρωτήσω, αν αυτό που καταρρίπτεται, είναι η μάχη αυτή καθ' εαυτή, ή η γραμμή αίματος του Λεωνίδα και των 300 στρατιωτών του.
Στην πρώτη περίπτωση, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ψευδές ό,τι έγραψε ο Ηρόδοτος και Διόδωρος Σικελιώτης, ακόμη και αυτή την επιγραφή του Σιμωνίδη;”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερίωπας: Νομίζω, ότι ανάλογη με το γνωστικό επίπεδο του κάθε σχολιαστή, θα πρέπει να είναι και η απάντηση που αρμόζει να δίδεται σε μία τόσο σύνθετη ερώτηση όπως αυτή που υποβάλλεις εσύ, η οποία όμως ενθαρρύνει κατά κάποιο τρόπο και την επιθυμητή απάντηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται να εφαρμόζεται μία ανάλογη διακριτική μεταχείριση της απάντησης και ιδιαίτερα όταν υπάρχει διάσπαρτη μία διστακτικότητα και επιφυλακτικότητα, τόσο στο στενότερο περιβάλλον των τακτικών αναγνωστών όσο και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, από την στιγμή που ο θεματοθέτης παρουσιάζει και κάποιες καινοφανείς θεωρίες.

Πρωτοβάθμια, έθιξα την παρουσία των 300 αμέριμνων «εταίρων» Σπαρτιατών συνοδεία 900 δούλων (είλωτες) δίπλα σε άλλους 400 αμέριμνους και απρόθυμους «συνεταίρους» Θηβαίους ή Γεφυραίους στις Θερμές Πύλες αναμένοντας ένα Πάμφυλο Περσικό στρατό από όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας, της τάξης του ενός εκατομμυρίου και με μοναδικό πολεμικό ανταποκριτή κάποιον ετεροδημότη ο οποίος εκών άκων υποχρεώθηκε από τους Πέρσες να παρουσιάσει στους απόντες Έλληνες το ιστορικό της μάχης, ή όπως νομίζω, το χρονικό της ταπεινωτικής τελετής ή ηθελημένης θυσίας των 300 Σπαρτιατών, διότι σε εκείνη την υποτιθέμενη μάχη οι Θηβαίοι δεν τσαλάκωσαν ούτε μια τρίχα.
Αν εκείνη η ιστορία με τα πολλά ερωτηματικά δεν ήταν τελετή μαζικής ανθρωποθυσίας, στην διάρκεια της οποίας άλλοι πήγαιναν καλοχτενισμένοι γνωρίζοντας τι ακριβώς θα συμβεί και άλλοι συμβιβασμένοι με το τέλος τους, η περιγραφή εκείνης της μάχης, που δεν είδε κανένας, σπάει κόκκαλα στον σχολαστικό ερευνητή.

Το αν παρεδόθησαν ή συνελήφθησαν ή πολέμησαν οι 300 Σπαρτιάτες, ενώ δίπλα τους οι ομόβλαστοι και αδιάφοροι Θηβαίοι περνούσαν με τα καλά τους ρούχα και χτενισμένοι και αυτοί στο στρατόπεδο του Πέρση, είναι αυτό που κάνει τον ερευνητή να θέλει σοβαρότερες απαντήσεις απ’ αυτές τις εικασίες που γράφτηκαν αιώνες αργότερα. Διότι και οι Θηβαίοι και οι Λακεδαιμόνιοι είχαν έλθει κάποτε ως εισβολείς μετά του Κάδμου στην Ελλάδα και μία τέτοια διαφοροποίηση δεν δικαιολογείται με την λογική.
(συνεχίζεται)

ΕΡΙΩΠΑΣ

Ανώνυμος είπε...

(μέρος δεύτερο)

Το γεγονός επίσης ότι ο Ξέρξης κόβει το κεφάλι του Λεωνίδα, κάτι που συνήθιζαν οι Πέρσες μόνο για τους προδότες και ποτέ για αρχηγό κράτους νικημένου σε πόλεμο, μαρτυρά ότι η Υπέρτατη Εξουσία της Σεληνολατρικής Αυτοκρατορίας δεν συγχωρεί την ανυπακοή και τον ψευτοπαλικαρισμό της αποικίας των Λακεδαιμονίων και ζητά ανθρωποθυσία, ζητά αίμα, απαιτεί το κεφάλι του αρχηγού. Οι Θηβαίοι, πιο υποταγμένοι στον Πέρση βασιλιά, απλώς παρακολούθησαν την σφαγή και μετά παραχώρησαν το πολεμικό σώμα των 400 στον βασιλιά όπως είχαν πράξει όλοι οι υποτελείς λαοί της Ασίας. Τελικά αν εκτελέστηκαν οι Είλωτες ντυμένοι στρατιώτες και οι στρατιώτες προσποιήθηκαν τους Είλωτες (είχανε βλέπεις μπόλικους από δαύτους) παραμένει ως απορία και ας έχει και αυτή κάποια βάση.
Η ολέθρια πράξη των Σπαρτιατών να ρίξουν στο πηγάδι τους Πέρσες πρέσβεις ακόμα και όταν κατάλαβαν το λάθος τους και έστειλαν δύο νέους Σπαρτιάτες για να εκτελεστούν στον Πέρση βασιλιά και με αυτό τον τρόπο να τον εξευμενίσουν και να του δείξουν υποταγή, δεν φαίνεται να έγινε δεκτή.
Για αυτό παρουσιάζω την μάχη ως «Μεγάλη ανθρωποθυσία των 300 και ταπείνωση των Σπαρτιατών» αν δεν ήταν τελικά προσχώρηση στην Περσική Συμμαχία. Και οι μεν και οι δε γνώριζαν τι σήμαινε ο συμβολικός αριθμός των 300 ανδρών και στην συνέχεια η ταπεινωτική θυσία. Κάτι παρόμοιο με αυτό που μας έκαναν οι ελεεινοί μας σύμμαχοι το 1917 στην αυλή του Ζαππείου, την γνωστή «Τελετή Ταπείνωσης των Ελλήνων στην ΑΝΤΑΝΤ».
Αν ήταν οι Ρωμαίοι στην θέση των Περσών θα τους σταύρωναν, οι Πέρσες όμως φαίνεται προτιμούσαν την πιο γρήγορη λύση. Το πάθημα της αποικίας και η ανυπακοή προς τον Αυτοκράτορα θα πρέπει να παρέμειναν ζωντανά στην μνήμη των Λακεδαιμονίων και ίσως γι’ αυτόν τον λόγο αρνούνται να εκστρατεύσουν αργότερα ξανά κατά των Περσών όταν ανήλθε στην εξουσία ο Αλέξανδρος. Μέσα από το ίδιο πρίσμα μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί και η όλη ακατανόητη συμπεριφορά τους, για να μην πούμε μισθοφορική, η τόσο ολέθρια, αργότερα εναντίον των Αθηναίων, την οποία οι ιστορικοί αρνούνται να αναλύσουν φοβούμενοι ως έμμισθοι κάποιου ιδρύματος, μην τυχόν και κατηγορηθούν ως αντιδεοντολογικοί και μη πατριώτες.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αυτή είναι σε συντομία ερίτιμη φίλη μου η καινοφανής θεωρία μου, η οποία μέσα στο δικό μου ολόγραμμα είναι προσεκτικά τεκμηριωμένη και με ισχυρότατη επιχειρηματολογία. Φυσικά δεν υποχρεώνω κανένα να την υιοθετήσει από την στιγμή που η όλη σκέψη είναι ένα είδος πορίσματος, την οποία μου ζήτησες να σου καταθέσω. Συνιστώ όμως σε κάθε νέο άνθρωπο που ερευνά τις ρίζες του να μην παγιδεύεται μέσα στην πεπατημένη. Να ερευνά διαρκώς και να χτίζει το δικό του πνευματικό οίκο με δικό του αρχείο το οποίο να είναι προϊόν μόχθου και έρευνας, και όχι αμέριμνης ψυχαγωγικής ανάγνωσης.

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΕΡΙΩΠΑΣ : Για αυτό παρουσιάζω την μάχη ως «Μεγάλη ανθρωποθυσία των 300 και ταπείνωση των Σπαρτιατών»

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Πάντα είχα αυτήν την απορία φίλτατε ΕΡΙΩΠΑ ΓΙΑΤΙ ο Λεωνίδας και οι 300 ΚΆΘΗΣΑΝ ΣΤΑΤΙΚΑ σε ένα σημείο...διότι 300 εναντίων 1.000.000 εκατ. εχθρών δεν θα κατάφερναν τίποτε, ήταν προκαθορισμένη θυσία.
Αν πραγματικά ο Λεωνίδας ήθελε να χτυπήσει τον εχθρό και να του προξενήσει πραγματική ζημιά...έπρεπε να κάνει πόλεμο ΦΘΟΡΑΣ....με 300 άτομα δεν τα βάζεις με 1.000.000 Πέρσες είναι φύση αδύνατον όχι μόνον να του κάνεις έστω μικρή ζημιά....αλλά ούτε να τον βλάψεις. Έπρεπε να έκανε ότι έκανε ο Κολοκοτρώνης στους Τούρκους...χτυπάς και φεύγεις...δεν κάθεσαι στο ίδιο σημείο.!!
Όταν κάποιος θέλει να επιδοθεί σε πόλεμο φθοράς εναντίον ενός υπέρτερου αντιπάλου, τότε βρίσκει ΠΟΥ είναι το ΑΔΥΝΑΤΟ σημείο του...στο οποίο θα του κάνει μια ωραιότατη δολιοφθορά...και θα του προξενήσει πραγματικό πρόβλημα....ταυτόχρονα με τον πόλεμο φθοράς...κάνεις και πόλεμο ελιγμών. ΔΕΝ κάθεσαι ΣΤΑΘΕΡΑ σε ένα σημείο...και λες εδώ είμαι ελάτε να με "φάτε".

O Πόλεμος Φθοράς....επιδιώκει τη φυσική καταστροφή των δυνάμεων του εχθρού, είτε σε φυσικά υλικά, πολεμοφόδια, εξοπλισμό..είτε σε μάχιμο προσωπικό και έμψυχο υλικό.
Αυτά ως στρατιωτική τέχνη είναι γνωστά εδώ και χιλιετίες....απορώ τότε η Στρατοκρατούμενη Σπάρτη ΔΕΝ μπορούσε να τα κάνει;;; ΓΙΑΤΙ έπρεπε να ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ (γιατί θυσία ήταν) ο Λεωνίδας και οι 300;;

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Συγκλονιστικός ο Ερίωπας. Σπάζει ιερά οστά καθιερωμένων ιστορικών δογμάτων.
Ο απόλυτος, αιώνιος Έλλην δια τον οποίον ισχύει το ελληνκόν εκείνο ¨Φίλος Πλάτων αλλά φιλτάτη η αλήθεια.¨
Ουδείς γαρ αναγνούς την ανωτέρω ιστορικήν θεωρίαν αυτού δύναται ερευνών αγνοείν αυτήν εις την περαιτέρω γνωστικήν πορείαν του βίου του. Ίσως και πέραν του θνητού αυτού βίου.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Λύκαστρε, όλα καλά και άγια αλλά δεν είναι παράξενη όλη αυτή η ιστορία, είτε την δούμε σαν θυσία, είτε σαν ταπείνωση, είτε σαν δοσοληψία μεταξύ Μητρόπολης και αποικίας;
Μόνο λογική δεν υπάρχει πράγματι στην εξέλιξή της. Είμαι σίγουρος ότι εσύ θα ξετρυπώσεις και άλλες ιστορίες που είτε θα καταρρίψουν το πόρισμά μου είτε θα το ενισχύσουν και ίσως καταφέρεις να δώσεις μια καλύτερη απάντηση στην ΑΘΗΝΑ.

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΕΡΙΩΠΑΣ : Μόνο λογική δεν υπάρχει πράγματι στην εξέλιξή της.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Μα μόνο με ΨΥΧΡΗ ΛΟΓΙΚΗ εξετάζω το θέμα...αφήνω το συναίσθημα απο έξω και το εξετάζω όπως θα κάναμε ένα αστυνομικό ρεπορτάζ και όχι ιστορικό.Υπάρχουν πολλά κενά και ασάφειες στην όλη ιστορία....είναι πολλά τα ερωτηματικά σε αυτή την ιστορία, ίσως ήλθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν πολλά σε αυτόν τον τόπο. Όπως από ΠΟΥ ήρθε η ΕΝΤΟΛΗ της θυσίας...σίγουρα δεν ήταν κάτι που το αποφάσισε μόνος του ο Λεωνίδας, διότι στην στρατοκρατούμενη Σπάρτη κανείς δεν έκανε του κεφαλιού του....ούτε καν ο Λεωνίδας, για αυτό και ΔΕΝ μπορούσε να πάρει το ΣΥΝΟΛΟ του στρατεύματος ακόμα και αν το ήθελε....αλλά μόνο 300 εταίρους. Ποιος έκανε πραγματικό ΚΟΥΜΑΝΤΟ στην Σπάρτη;; Οι 5 Έφοροι που ήταν το πανίσχυρο Σεληνολατρικό , και αμιγώς Κρόνειο Ιερατείο της Σπάρτης.

Το απο ΠΟΥ ήρθε η εντολή της θυσίας, αυτό είναι εύκολο...από την Πρεσβεία του εχθρού της τότε εποχής, δηλαδή το Μαντείο των Χρυσών μπαρντόν των Δελφών ήθελα να πω.....Η προφητεία της Πυθίας στους Σπαρτιάτες ήταν, σε περίληψη,.. " ή πεθαίνει ο βασιλιάς σας ή καταστρέφεται η Πόλη σας" .!! Ωραίο μαντείο...να ζητά την εκτέλεση ενός Λεωνίδα...άραγε αν το ζητούσε από κάποιον άλλον παράδειγμα απο τον Αλέξανδρο...πριν φύγει για τον Πόλεμο στην Ασία, τι θα έπαιρνε;;; χα χα χα Μάλλον καμιά ισοπέδωση...και κάψιμο μετά μουσικής.Ο Αχιλλέας θα τους έκανε σουβλάκια όλους στο Μαντείο....τόση πολλή " αγάπη" είχε προς αυτούς..τους απεχθανόταν.

Έτσι, ο κακόμοιρος Λεωνίδας, έκανε τις νεκρικές του τελετές πριν αφήσει τη Σπάρτη, όπως αφηγείται ο Πλούταρχος. (Περί Ηροδότου… 32).
Ένα Μαντείο των Δελφών το οποίο είχε Μηδίσει και έπαιρνε το χρυσάφι απο τους Πέρσες....για να δίνει εντολές κομμένες και ραμμένες στα σχέδια των Περσών.....λίγο πολύ σε ένα σωρό ελληνικές πόλεις που πήγαν εκεί για να ρωτήσουν τι να κάνουν για να πολεμήσουν τους Πέρσες (Κρήτη-Άργος-Άκανθος-Κνίδος-Λυδία κ.λ.π) σε όλους έλεγε ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ.Ταυτόχρονα πληρώνονταν και μάλιστα αδρά σε χρυσάφι από τους Πέρσες....μην ξεχνάμε ότι ο Δάτις πέρσης στρατηγός τους έσκασε 300 τάλαντα λιβάνι (νάτος πάλι ο αριθμός 300).

Μιλάμε για ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ όχι παίξε γέλασε... Και μην ξεχνάμε και τον άλλο βασιλιά της Σπάρτης...είχαν δύο βασιλιάδες ο ένας ο Λεωνίδας σκοτώθηκε ....ο άλλος ο Δημάρατος είχε ήδη ΑΠΟΣΚΙΡΤΗΣΕΙ στους Πέρσες.!!!
Την ώρα που οι Πέρσες πλάκωναν στην Ελλάδα..στην Σπάρτη οι βασιλιάδες ΑΛΛΑΖΑΝ σαν τα πουκάμισα. Πόσο τυχαίο να είναι αυτό;;

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Ένα "Μαντείο" που ήταν όχι απλά εχθρικό προς κάθε τι Ελληνικό...και έδινε ΛΑΘΟΣ χρησμούς, σύμφωνα με ότι βόλευε τους Πέρσες, αλλά ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣΕ κιόλας όταν μπορούσε τους Έλληνες....για να μην έχουν το σθένος να αντισταθούν στον εχθρό. ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ και ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ εναντίων των Ελλήνων...για να δούμε τι είπε στους Αθηναίους για να τους ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΕΙ.

" ουδέ σφέας χρηστήρια φοβερά ελθόντα εκ Δελφών και ες δείμα βαλόντα έπεισε εκλιπείν την Ελλάδα " (Ηρόδοτος, Πολύμνια, 139).

ΑΠΟΔΟΣΗ : "Ούτε οι φοβεροί χρησμοί από τους Δελφούς δεν μπόρεσαν να ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ (τους Αθηναίους) και να τους πείσουν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα."

Αν οι Αθηναίοι τρομοκρατούνταν και έφευγαν...ποιος θα είχε ΩΦΕΛΟΣ;;; Ευτυχώς που δεν έπεσαν στην παγίδα του μαντείου των Πυθώνων ....το οποίο δούλευε πάντα μετά από email του sharkashi.

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Κι αυτός ο πουστογάλλος ιερωμένος Μισέλ Φουρμόν, ιδιόρρυθμος βασιλικός φιλόλογος, με την μανίαν καταστροφής (1724) όλων των εναπομεινάτων σπαρτιατικών μνημείων! Άλλα είπε εις τον Λουδοβίκον και άλλα έπραξε.
Διότι οιονεί ετεροχρονισμένη τιμωρητική ιεροτελεστία, κατόπιν άνωθεν εντολών (Τυφωνειακών;)δεν μυρίζει εδώ;
Κόλλησα καγώ Εριωπίτιδα, χα, χα, ως φαίνεται.
(Με την καλή έννοια, βεβαίως βεβαίως!)

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΑΡΡΙΩΝ : Διότι οιονεί ετεροχρονισμένη τιμωρητική ιεροτελεστία, κατόπιν άνωθεν εντολών (Τυφωνειακών;)δεν μυρίζει εδώ;

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Τιμωρία η μήπως ήθελε κάτι να καταστρέψει διότι αυτές τις εντολές είχε λάβει;; Καταστρέψει όχι με τιμωρητική διάθεση αλλά....για να μην γίνει γνωστό.!!

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Το ιστολόγιο μας φίλτατε ΑΡΡΙΩΝ κτυπά μία παγκόσμια πρωτιά σε πολλά θέματα....και ειδικά στο θέμα σου το " ΕΛΛΗΝΟΓΝΩΜΩΝ "...αυτά που καταθέτουμε εδώ σήμερα....δεν έχουν ξαναγραφτεί. Το δόγμα μου είναι...Ευφυΐα, επιτήρηση, και αναγνώριση.

ΑΘΗΝΑ είπε...

Αγαπητε μου Εριωπα, ειναι πραγματι καινοφανης και ανατρεπτικη η προσεγγιση.
Συμπερασματικα λοιπον,η μαχη εγινε και εγινε με τον τροπο που εχει καταγραφει.
Και αρα καλως επραξε ο Σιμωνιδης που υπαινιχθηκε κατι με την λεξη "πειθομενοι".
Το σκεπτικο της θυσιας......θα μπορουσε να ειναι ειτε τιμωριας και καταστολης(των οποιων επαναστατικων διαθεσεων η πραξεων),εναντι της Μητροπολιτικης Περσιας.
Η αλαζονεια οδηγει σε συγκρουσεις.
Ειτε ελκυση ενεργειακου φορτιου, απαραιτητου για την εκκινηση ενος τοσο μεγαλου πολεμου!
Μια τακτικη που εβρισκε θιασωτες αναμεσα στους αλλογενεις,βλεπε θυσια Ιφιγενειας ...

Εχει λογικη λοιπον, εφοσον ισχυουν τα της γραμμης αιματος, και τα της εγκαταστασης στον Ελλαδικο χωρο με σχεδιο και στοχο συγκεκριμενο.

Οσο για τη λειτουργεια του Μαντειου των Δελφων,συμφωνω απολυτα με τον Λυκαστρο ,σε πολλες περιπτωσεις αναρωτηθηκα ποιους ακριβως βοηθουσε με τις αμφισημες προβλεψεις του.
Μην ξεχναμε οτι ξεκινησε σαν λατρευτικος χωρος της θεας Γης,ο Απολλων σκοτωσε τον "Πυθωνα" και εξυγιανε το χωρο,
αλλα αυτοι εχουν τον τροπο να επανερχονται και μαλιστα δρυμιτεροι.
Ετσι, η αμεση επαφη μεσω του χασματος,των ανθρωπων με τον Θεο,αντικατασταθηκε απο την επαφη των ανθρωπων με τον αντιπροσωπο του Θεου .....κατι που και σημερα ως τακτικη αποδιδει τα μεγιστα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...

Αγαπητή Αθηνά είπες
΄'Συμπερασματικα λοιπον,η μαχη εγινε και εγινε με τον τροπο που έχει καταγραφεί.'

Η καταγραφή γίνετε πάντα και για τις δύο πλευρές ταυτόχρονα διαφέρει βέβαια το συμπέρασμα ,μήνυμα στο οποίο οδηγούμαστε αναλόγως σε πιο στρατόπεδο βρίσκεσαι .

Εμείς διδαχθήκαμε με ένα τρόπο συγκεκριμένο την μάχη αυτή ,2500 χρόνια μετά βάζοντας σε μία πιο ρεαλιστική βάση τα πράγματα αλλάζει και η οπτική της μάχης.

Από την άλλη πλευρά οι αντίπαλοι έλεγαν στους διαδόχου τους πως επέφεραν τον παραδειγματικό τρόπο τιμωρίας των Ελλήνων .

Συνέχισαν λοιπόν ακάθεκτοι και πολλά χρόνια αργότερα . Επιμηκύνοντας λίγο το σκεπτικό μου πως και ο μετέπειτα Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν ένας κατά παραγγελία πόλεμος ,από τους νικητές, προς τους ταπεινωμένους της μάχης αυτής ,για την ολοκλήρωση του τότε σκοπό τους .

Όσο λοιπόν απομακρυνόμαστε χρονικά από τα γεγονότα, τόσο γίνετε δυσκολότερο να αναγνωρίσουμε και να διακρίνουμε την αλήθεια των πραγμάτων.Σκόπιμες παραχαράξεις χιλιάδων ετών διάβρωση εκ των έσω και καταλήγεις με ένα έθνος χωρίς χαρακτήρα και βηματισμό.

Ψάχνει λοιπόν να βρει ο καθένας από εμάς τον βηματισμό, αυτόν τον συγκεκριμένο ,για να μπορέσει να νιώσει στο είναι του το ψυχικό αποτύπωμα της φυλής.

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Συγχαρητήρια τηι Αθηνάι
επί τηι σοφήι συγκεφαλαιώσει.

Ανώνυμος είπε...Αγαπητή μας ΑΘΗΝΑ, η παρατήρησή σου ότι καλώς έπραξε ο Σιμωνίδης που υπαινίχτηκε κάτι με την λέξη "πειθόμενοι", ενισχύει τον διάλογο όχι μόνο με ένα ακόμη ισχυρό επιχείρημα αλλά και με μία επιβεβαίωση, χωρίς μισόλογα, για την ανίερη απόφαση του Σεληνολατρικού ιερατείου της Σπάρτης για την κατάληξη των 300 εταίρων, η οποία είτε πραγματοποιήθηκε ως ανθρωποθυσία είτε ως ταπεινωτική προσχώρηση τους στον πολυεθνικό στρατό του Ξέρξη κάτι παρόμοιο με αυτό που έκαναν οι Θηβαίοι με τους 400 οπλίτες.
Παραμερίζω την έννοια που δίνουμε στο «πείθω/πείθομαι» στην εποχή μας και πηγαίνω πίσω στην αρχαία έννοιά του.
Στα περισσότερα αρχαία ετυμολογικά λεξικά έχει την έννοια του πάσχω, έπαθον, παθείν, κλπ., όπως και της έννοιας του συμμορφώνομαι με τον νόμο/διαταγή/κανονισμό.

[Ω ξείν', αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι.] Επίγραμμα Σιμωνίδου


Το κείμενο όμως του Κικέρωνα που διασώθηκε γράφει κάτι που συνάδει με την πόρισμά μου ότι δηλαδή εκείνοι οι νέοι άνδρες ταπεινώθηκαν και θυσιάστηκαν από τον ελεεινό Ξέρξη με την βούλα και την σφραγίδα του ελεεινού επείσακτου Καδμείου ιερατείου της Σπάρτης.
Αρκετά σοβαρή πηγή που εμφανίζει ταπεινωμένους και πεταμένους άνδρες οι οποίοι «θυσιάστηκαν» και ταπεινώθηκαν από το ιερατείο τους και τους Νόμους της Πατρώας γης. Και εδώ τίθεται το ερώτημα ξανά «ποιάς Πατρώας γης;»
Το κείμενο του Κικέρωνα:

[Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes dum sanctis patriae legibus obsequimur.]

[Πες ξένε στην Σπάρτη ότι μας είδες εδώ [iacentes : απογοητευμένους/πεταμένους στο χώμα/εγκαταλειμμένους} επειδή υπακούσαμε στους ΙΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ της πατρίδος/πατρώας γης.]


ΕΡΙΩΠΑΣ


Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ μας φίλε Αρρίων, καλοδεχούμενα τα καλά σου λόγια για τον σχολιασμό μου στο τραγικό, κατά την γνώμη μου, θέμα των 300 Σπαρτιατών, για τα οποία και σε ευχαριστώ.
Θέλω να γνωρίζεις μόνο ότι στην διόπτρα μου εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι οι 300 Σπαρτιάτες, ούτε αυτοί που σήμερα νομίζουν ότι είναι οι συνεχιστές τους, ούτε ο κρυψώνυμος Ξέρξης και η πατρίδα του η οποία δεν είναι η Περσία, ούτε οι σημερινοί Πέρσες, ούτε οι Μασόνοι, ούτε οι Κουμουνιστές, ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Μουσουλμάνοι.
Άλλοι είναι στημένοι στα εξ μέτρα και αγωνιούν αν θα ……..

ΕΡΙΩΠΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Σε τι πίστευαν οι Έλληνες πριν τους Ολύμπιους; Ποια ήταν η θρησκεία τους; Τι ήταν αυτό δηλαδή που εκτόπισε ο Απόλλωνας; Δεν περιμένω απάντηση, αν και πολύ θα το επιθυμούσα, γιατί δεν ξέρω πόσο είναι θεμιτό να δίνονται τέτοιες απαντήσεις δημόσια. Μόνο το ερώτημα ήθελα να θέσω για τις εσωτερικές μας διεργασίες και αναζητήσεις. Και πιστεύω πως αναπόφευκτα θα φτάσετε σιγά σιγά και σ' αυτό.

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


@ Ανώνυμον
Ηρωολατρεία ή ανθρωπολατρία (= η χρυσή παρακαταθήκη των απελθόντων ουρανίων ελληνοπρογόνων ήτοι θρησκεία βασισμένη επί αληθούς επιστημονικής γνώσεως ελευθέρων πολιτών, κυρίως αστρονομικής, και ουχί επί μυστικιστικής πίστεως αβούλων εθελοδούλων, ει η τελευταία δύναται ονομασθήναι θρησκεία...)
και βασιλεία (βασιλικά ηρωικά γένη.)
Όρα Ηράκλειτος, απόγονος βασιλικού ιερατικού γένους (εξ ού και το ¨ηρωικόν όνομα.) βασιλεύς ρίζα βασι-,σαπβά-> σαββα-, Σάββατον και Σαβαώθ κ.λ.π., κ.λ.π.) αναγραμματισμός του ιερού αρ. επτά.
Ο Ηράκλειτος αυτήν την παρακαταθήκη φιλοσοφικώς διεμήνυσε. Διό και παραμένει σκοτεινός και αξεπέραστος.

Άσχετον, (απορούντος προς ελληνομήστορα Ερίωπα.)

Τις η σχέσις Τροιζήνος και Τροίας; δεδομένου ότι ο Τροιζήν ήτο υιός του Πέλοπος, ωχ, ωχ, ωχ!Η και ορμητήριον γενομένη του Αθηναίου ήρωος Θησέως...

ΑΘΗΝΑ είπε...

Αγαπητε ΕΡΙΩΠΑ ,η διαφορα αναμεσα στο "κείμεθα" και στο "iacentes" ειναι καθαρα ακαδημαικες ,και για μενα σημαινουν το ιδιο πραγμα.Ειναι η ποιοτικη διαφορα της γλωσσας και οχι η οπτικη του γραφοντος ,που κανει την οποια φαινομενικη διαφοροποιηση.

Το σημειο ομως, που θα ηθελα να σταθουμε λιγο,εστω και βιαστικα, ειναι η εκδοχη που υπαινιχθηκες,
λιγο πιο πανω , οτι αντι για τους 300 Σπαρτιατες
θυσιαστηκαν οι 900 ειλωτες(θεωρουμενοι πιο αναλωσιμοι),
και οι ιδιοι με καποιο "μεταφυσικο" τροπο εξαυλωθηκαν (διακτινιστηκαν) καπου αλλου !;
Ο σχολιασμος του Λυκαστρου σε προηγουμενο αρθρο αναφερεται σε ενα δυναμικο ηλεκτρομαγνητικο και ηχοφασματικο πεδιο
που υπαρχει στην περιοχη,μοναδικο σε ισχυ στον Ελλαδικο χωρο.
Ισως αυτο να δινει μια πιθανη εξηγηση,
η οποια δεν ειναι και τοσο μεταφυσικη ...και ο Τεσλα μιλησε για αυτες τις δυναμεις.

Βεβαια αν δεχθουμε αυτο ,θα πρεπει να απαντησουμε για πιο λογο στηθηκε ολο αυτο ,τι ακριβως επετυχαν οι Περσες...η οποιοι αλλοι το σκηνοθετησαν.

ΑΘΗΝΑ είπε...

@ Ανώνυμος ,11 Φεβρουαρίου 2019 - 2:26 μ.μ.
Σε τι πίστευαν οι Έλληνες πριν τους Ολύμπιους; Ποια ήταν η θρησκεία τους; Τι ήταν αυτό δηλαδή που εκτόπισε ο Απόλλωνας;

Η απαντηση σ'αυτην την ερωτηση,βρισκεται στην ακρη του μιτου της Αριαδνης!
Αυτος ο Μιτος σε οδηγει σε μια εξωτικη διαδρομη,αναμεσα απο φαυνους και νυμφες.....θεους και θεες......
τιτανες και τιτανιδες... Γαιες και Ουρανους,
και αφου κανεις μια μεγαλη βουτια στα βαθη της Αβυσσου και του Ερεβους ....χωρις να τρομοκρατηθεις ,αναρωτωμενος που χαθηκαν ολοι οι μεγαλοι Θεοι,
τοτε θα ανακαλυψεις ενα κοκο χρυσου φωτος που αν το ακολουθησεις γινεται νημα χρυσου φωτος ,και ειναι το νημα που τοσους αιωνες κρατουσες στο χερι σου ...και σε οδηγει στην Αρκαδια ... της Καρδιας!
Αυτα.... νομιζω τα ηξεραν οι ΕΛΛΗΝΕΣ αιωνες πολλους πριν, και ηταν αυτος ο λογος, που δεν ειχαν θεους , γιατι ηταν οι ιδιοι ενθεοι!
Μπορει βεβαια να κανω και λαθος, και καπως αλλοιως να ειναι τα πραγματα...

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Δεδομένου ότι η λατινική εστί παρεφθαρμένη διάλεκτος της πελασγοελληνικής, ¨Κείμενοι¨ και ¨iacentes¨ εισίν ομόρριζοι λέξεις και ίδιοι λεκτικοί τύποι (αμφότεροι ονομαστ. πληθ. μετοχής Ενεστώτος Μ.Φ. του ρ.κείμαι, λατ. iaceo= ρίπτω και κείμαι, άρα όχι απλώς κείμενοι (άλλως πως επί νεκρών λατ.positi=αποτεθειμένοι, τεθαμμένοι) αλλά (απ-ερριμμένοι, πεταμένοι, χαμένοι πρβ. ν.ε. απορρίμματα.) (ιακέντες<κείντες <κείμνες< κείμνοι <κείμενοι) Αι Θερμο-Πύλαι ίσως εστίν και μυστικόν τι καταβάσιον (Πύλαι) εις Άδου (διαστατικός εξαϋλωτικός δίαυλος εις Στύγειον Άδην κατάγων και επικοινωνών μετά υποχθονίων-εσωγηίνων κακοβούλων φυλών;), αρχαιόθεν γνωστού όντος ότι μόνον εις Ελλάδα εισίν τοιαύτα καταβάσια. Θυσία - Μολώχ άραγε ωρκισμένης υποταγής και συμφιλιώσεως τοις μοχθηροίς εσωγηίνοις οντότησιν συμφιλιώσεως εκ μέρους των ατυχώς εις ¨εμφύλιον¨ πόλεμον ¨ομοδόξων¨ εμπλακεισών ηγεσιών;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Αρρίων γράφεις:
Άσχετον, (απορούντος προς ελληνομήστορα Ερίωπα.)

Τις η σχέσις Τροιζήνος και Τροίας; δεδομένου ότι ο Τροιζήν ήτο υιός του Πέλοπος, ωχ, ωχ, ωχ! Η και ορμητήριον γενομένη του Αθηναίου ήρωος Θησέως...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Τροιζήν, δεν είναι Ελληνική λέξη αλλά στείρο υβρίδιο δύο και περισσοτέρων γλωσσών, γι’ αυτό και δεν αναπτύχθηκε ποτέ, είναι λέξη μουλάρι.
Η Τροιζήν ως τοπωνύμιο και Ελληνοποιημένη από τους γεωγράφους και χρονογράφους, είναι γλωσσική παραφθορά της Ασσυριακής ή Τρωϊκής, (εν και το αυτό οι δύο γλώσσες), του τοπωνυμίου Τορζαμά ή Θοργαμά, έτσι όπως την κατέγραψαν οι χρονογράφοι, και εννοεί «Τυφώνειο» ή «ναός του Πυρός της Σελήνης» δηλαδή Τορζ+α+μα όπου τορζ ο Πύργος, «αμά» η Σελήνη. (βλέπε Κιζίλ Αλ Μά, κλπ) και το «α» για το άρθρο (ha).
Οι Φοίνικες όταν κατέφυγαν κάποτε στην Βρετανία δώρισαν to Torj στους πρωτόγονους ιθαγενείς για να έχουν και αυτοί οι δύστυχοι ένα απλό torch να μην σκουντουφλάνε στα δένδρα, ενώ οι Έλληνες με τον «δαυλό» πιο προκομμένοι δημιούργησαν μία ολόκληρη παραφιλολογία που φτάνει μέχρι τις μέρες μας με όλα τα ευτράπελα που βλέπουμε γύρω μας.
Θυμίζω μόνο ότι «Χώρα του Τυφώνος» ονόμαζαν στην αρχαιότητα την Αττουρία ή Ασσυρία, δηλαδή την γνωστή μας Τροία ή Τρωΐα.
Ο Καδμείος/Θηβαίος Πίνδαρος ορθώς την θέλει αποκλειστικά Τρωΐα και αυτό μαρτυρά ότι ένα βήμα πίσω η λέξη προφερόταν στην καδμεία γλώσσα των προγόνων του «Τροοΐα ή Τουρία» εξ’ ου και η Αττουρία ή Τροία.
Επομένως η Τροιζήν του Τυφωνίου Πέλωπος ήταν αποικία των εισβολέων Πυρολατρών Αττουρίων/Τρωών στην Ελλάδα από όπου ξεκίνησε κάποτε την εθνοκάθαρσή του ο επαναστάτης Θησέας μαζί με τους πιστούς του Ηρακλή/Ηλίου. Ο “Υιός” του Πέλωπος σε αυτή την περίπτωση είναι ο «ιερεύς» του Πέλωπος ήτοι του Πυρός της Σελήνης. Οι Τρώες τους ονόμαζαν Ibn.
Ορθότερο λοιπόν θα ήταν να λέμε σήμερα ο Πέλωπας με ω αντί του Πέλοπος, θέση που επιβεβαιώνεται κυρίως από τον Όμηρο ο οποίος αναφέρει ότι ο Πέλωπας έφερε το σκήπτρο του Ώπα/Ηφαίστου, βλέπε Ιλιάς Β΄ 100-105.
Πέραν όμως αυτής της ετυμολόγησης το «πρότυπον» του υβριδικού ετύμου Τορζαμά ή Θοργαμά είναι μία Ελληνική επιστημονική λέξη που σχετίζεται με την υπόσταση και τις ιδιότητες του Ηφαίστου.

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Δους αφορμήν τω σοφώ σοφώτερος εγενόμην.
Άρα καλώς υπόπτευον λαύρακα επί τούτω αλιεύσειν.Χα,χα!

Επιπροσθέτως: λατ. turris, -is (=ο πύργος), πρβ. ελλ. τύραννος (ο επί πύργου κατοικών), Τυρρηνοί<Τυρσηνοί, Ετρουρία (η παπική τυφώνειος κληρονομία), θυρεός (<τυρεός) Θούριος και θούρις (η), γεν. -ιδος, (Όμηρ. ¨Μέμνησθε θούριδος αλκής¨) = η του πύργου-τείχους σωματική αντοχή-ανδρεία.
torch (δαυλός) αλλά και tor-mentum = βασανιστήριον (τυχαίον;)

Ο δελφικός Πίνδαρος παραπλανηθείς μάλλον υπό του κρυπτοσεληνιακού( τυφωνείου) ιερατείου ή επί κεφαλής υπήρξε της φιλελληνικής-ηλιακής μερίδος αυτού, μειοψηφούσης και μειονεκτούσης πάντως...
Διο και ο ελληνόφρων Αλέξανδρος εσεβάσθη κατά την καταστροφήν των Θηβών μόνον την οικίαν αυτού. Προφανώς ου μόνον δια την ποιητικήν αυτού φήμην.
¨Δένουσι¨ άπαντα.
Ευχαριστώ τα μάλιστα, ελληνομήστορ.
΄ξ

Ανώνυμος είπε...

Ορθώς αναφέρεις για τους Τυρρηνούς πειρατές, φίλε Αρρίωνα, που μας έγιναν αργότερα και Πάπες (βλέπε οικογένειες Berberini κ.α.). Αυτοί οι θεομπαίχτες ολόκληρο θεό απήγαγαν κάποτε (αυτό για τον Λύκαστρο για homework).
Διότι πίσω από την ονομασία Τυρρηνοί βρίσκεται η παλαιότερη Tur Han, συνώνυμο του Tel Han οι οποίοι είναι οι Ουρχάν και οι Τελχίνες, όλοι απ’ το ίδιο ακάθαρτο και ολέθριο γένος και ιδρυτές της Ε.Ε. των τοκογλύφων.
Ο Silius Italicus [Punica] αναφέρει τις ληστρικές φάρες των Ρωμαίων και με διάφορες άλλες ονομασίες: Turheni, Εκτόριους, Τρώες, Δαρδάνιους, Κρονίους. Οι Δαρδάνιοι δε μαζί με τους Κρονίους προετοιμάζονται αυτές τις μέρες πυρετωδώς για μια νέα λυσσαλέα επίθεση κατά των αμέριμνων Ελλήνων στα Βόρεια σύνορα και διαμελισμό της χώρας σε απόλυτη συνεργασία με τους εγχώριους 300 Κάλχες.

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Άρα και καθόλου τυχαίο, φίλτατε Ερίωπα, το ότι η Μαφία ήνθισε και ενδημεί εις τα ίδια πάτρια εδάφη της συγχρόνου Ιταλίας, η Μαφία, ο μέγας διδάσκαλος όλων των ληστρικών συμμοριών απανταχού της γης, η ωμότης και η κτηνώδης εγκληματικότης της οποίας μόνο προς τας αναλόγους σινικάς, ασιατικάς δύναται παραβληθήναι (Βλ.Μάο), Ασίαν όπου η ανθρωπίνη ζωή ελαχίστην έως μηδαμινήν ανέκαθεν έχει αξίαν.

Κρατά από Ατλαντίδος γαρ και Τυφωνείων και βδελυρών αιμοβόρων γενών αυτή η σατανική ¨κολόνια.¨

Ανώνυμος είπε...

Λα Κάζα Νόστρα... "ο Οίκος μας" ή Κόζα Νόστρα...

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΕΡΙΩΠΑΣ : (βλέπε οικογένειες Berberini κ.α.). Αυτοί οι θεομπαίχτες ολόκληρο θεό απήγαγαν κάποτε (αυτό για τον Λύκαστρο για homework).

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Eπειδή δεν είχα καθόλου χρόνο για μελέτη αυτές τις μέρες, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το όνομα Berberini είναι δηλωτικό της περιοχής απο την οποία κατάγονται και έφυγαν πήγαν στην Ιταλία...δηλαδή από την Αφρική...και είναι Άτλαντες.
Berber, ονομάζουν οι Αιγύπτιοι από παλιά όλη την περιοχή του όρους Άτλαντος και κυρίως τους Αλγερινούς πίσω από των οποίων το όνομα κρύβονται οι καραβοτσακισμένοι πρόσφυγες της Ατλαντίδος. Βεβαίως οι σύγχρονοι Αλγερινοί δεν έχουν και πολλή σχέση με τους παλαιότερους.Εκείνοι οι αρχικοί είναι οι Τουαρέγκ της Μαυριτανίας.

ΑΡΡΙΩΝ είπε...Παρεμπιπτόντως
από καιρού αποκωδικοποιήσαι προσπαθώ το ομηρικόν εν Οδυσσεία επεισόδιον ως προς τα ¨βοϊδια του ήλίου¨ άτινα κατέφαγον οι σύντροφοι του Οδυσσέως ευρόντες τον θάνατον πνιγέντες υπό του Ποσειδώντος και μη ούτω κατωρθώσαντες εις Ιθάκην (Σειριακά ηλύσια;) μετά του Οδυσσέως καταστερωθήναι.
Αστρονομικοί συμβολισμοί, αποτετυχημένη προσπάθεια αποθανατισμού (όρα Δήμητρα και Δημοφών εις Ελευσίνα) ηθική αλλληγορία (όρα απηγορευμένος καρπός) ή κάτι άλλο κρύπτεται εδώ;
Βοήθεια υπάρχει;
(Ακούει Ερίωπας;)

ΑΘΗΝΑ είπε...

Θα προσθεσω στους προβληματισμους του Αρριωνα ,
και τον δικο μου.
Προκειται για τα ιδια βοδια που χαρισε ο Ηλιος στον Αυγεια;;(Τα οποια και εκεινος παραμελησε και χρειαστηκε η επεμβαση του Ηλιου/Ηρακλη)!
Πολυ πριν ο Οδυσσεας φτασει στα πεδια του Ηλιου. Ομως εδω το παραπτωμα ηταν βαρυτερο και επεσυρε βαρυτερη τιμωρια.
Νομιζω ομως Αρριωνα ,οτι και εδω , ο Ηλιος/Ζευς επεβαλλε την καταδικη και οχι ο Ποσειδωνας.
Εκει βεβαια εχουμε και εναν αριθμο ...ο οποιος ενω ως απλος περιττος "δεικνυει" την τριπλοτητα της Θεοτητος ,μολις μπουν τα μηδενικα ,αρχιζει και χανει κατι απο την αξια του,
30 ο αριθμος της προδοσιας ,
300 (λεει ο Εριωπας) οτι"... συναντάται αποκλειστικά και μόνον όπου συναντάται ο Τυφών και οι ναοί του Οδόντος."
3000 τι;;


ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...

Αρίωνα
απορία δική μου:
Ποιος είναι ο συμβολισμός των βοδιών στην ιστορία αυτή ;
Επειδή η μυθολογία μας έμαθε πως υπάρχει πολλαπλή ανάγνωση σε τέτοια γεγονότα.
Η απαγόρευση σχεδόν πάντα αφορά πνευματικές διεργασίες και από μόνη της δίνει άλλη οπτική στο θέμα .Βλέπε τον απαγορευμένο καρπό .

Αθηνά πόσα ήταν τα βόδια ;Έχασα μάλλον κάτι.

Πρέπει να διαβάσω το σχετικό κομμάτι με την Κίρκη ξανά μάλλον.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Μέχρι να διαβάσει τις ερωτήσεις σας ο Ερίωπας...ας απαντήσω σε όσα μπορώ εγώ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ : Πρέπει να διαβάσω το σχετικό κομμάτι με την Κίρκη ξανά μάλλον.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κίρκη είναι ακόμα ένας «Κρίκος» στο μεγάλο ταξίδι του θέματός μας.
Η αρχαία «Κίρκη» συναντάται μόνη να ζει σ’ ένα νησί στον «Ωκεανό» του σύμπαντος.
Το όνομα «Κίρκη» μαρτυρά κυκλική κίνηση. Πιθανώς κάποιο «δορυφόρο» στον οποίο υπήρχε ακόμα κάποιος διαστημικός σταθμός εν λειτουργία.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ :Αθηνά πόσα ήταν τα βόδια ;

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : «Θρινακίην δ᾿ ἐς νῆσον ἀφίξεαι: ἔνθα δὲ πολλαὶ
βόσκοντ᾿ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα,
ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ᾿ οἰῶν πώεα καλά,πεντήκοντα δ᾿ ἕκαστα. γόνος δ᾿ οὐ γίγνεται αὐτῶν,
οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ᾿ ἐπιποιμένες εἰσίν,
νύμφαι ἐυπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε,
ἃς τέκεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα.
τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ.

ΑΠΟΔΟΣΗ : Θα φτάσεις στο νησί της Θρινακίας. Εκεί βόσκουν πλήθος βόδια του Ήλιου και παχιά πρόβατα.
Επτά είναι οι αγέλες των βοδιών, τόσες και των ωραίων προβάτων,και κάθε αγέλη έχει πενήντα ζωντανά.κι ουδέ γεννούν ποτέ τους,
ουδέ κι αργιεύουν δυο ωριοπλέξουδες θεές, Καλοκυράδες,
τα βγάζουν στη βοσκή, η Φαέθουσα κι η Λαμπετώ, του Γήλιου
οι θυγατέρες τ᾿ ουρανόδρομου και της θεϊκιάς Νεαίρας.
Σα γεννήθηκαν κι αναστήθηκαν, η σεβαστή τους μάνα

Δηλαδή 7+7 = 14 Χ50= 700......έχουμε 7 7 7 τρία εφτάρια ο ιερός αριθμός της θεάς Αθηνάς.
Επίσης το νησί του ήλιου έχει το όνομα Θρηνακία...Θρίναξ = η Τρίαινα....Θρινακία = Ιερά ήλιος, τρία άκρα έχουσα ναύβαιον.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Μήλα και ερίφια = Οι καυτές ανάσες του Ήλιου η Ακτινοβολίες του...για αυτό και τα βόδια έχουν κόκκινο χρώμα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...

Λύκαστρε είπες

'πεντήκοντα δ᾿ ἕκαστα. γόνος δ᾿ οὐ γίγνεται αὐτῶν,
οὐδέ ποτε φθινύθουσι.'

Δηλαδή έχουμε πάντα έναν σταθερό αριθμό από τα ερίφια ;

Και τι είναι αυτά ,που είναι σταθερά ,και ιερά ταυτόχρονα αφιερωμένα στον Ηλιο ;ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ : Δηλαδή έχουμε πάντα έναν σταθερό αριθμό από τα ερίφια ;

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ : Nαι δεν είναι εντυπωσιακό;; Η φράση .." οὐδέ ποτε φθινύθουσι." μας δείχνει ότι δεν μιλάμε για βόδια η πρόβατα...ούτε κανένα ζωντανό τετράποδο, διότι ο αριθμός αυτών δεν παραμένει ποτέ σταθερός.
Μιλάμε για ενέργεια και ακτινοβολία από τον Ήλιο... που κάποιοι "αρμέγουν"...για τους δικούς τους σκοπούς.

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Αθηνά.
Σωστά με διορθώνεις. Ο Ζευς κεραυνοβολεί (ειδικότης του γαρ) το πλοίον κατόπιν αιτήσεως του Υπερίωνος Ηλίου πληροφορηθέντος την ιεροσυλία παρά της θυγαατρός του (φωτεινής, οπτικής ιδιότητος του ιδίου) της Λαμπετίας.

Μακεδόνισα.
Εντύπωσιν προκαλεί η απειλή(;) του Υπερίωνος (= ο εκ των άνω λάμπων ) προς τον Ζήνα-Δία (συμπαντικήν τάξιν και νομοτέλειαν) ότι, της ύβρεως αυτής μη τιμωρηθησομένης, αυτός εφεξής αλλάζει ρόλον και θέλει φέγγειν μόνον εις τους νεκρούς. Αυτό και μόνο το επιχείρημα αυτού τρομάζει και πείθει αμέσως Ζήνα και λοιπούς θεούς του τιμωρήσαι πάραυτα την Ύβριν. Ανάλογον τι περιγράφεται εις την Ιλιάδα όταν ο Ποσειδών οργισθείς επιφέρει τοιαύτην αναστάτωσιν-αναταραχήν εις τον πλανήτην (σεισμόν;) ώστε ο Άδης ετρόμαξεν μήπως φωτισθώσι και φανώσι τα αφεγγή δώματα (εν Σελήνη;) και οι εντός αυτού νεκροί (αι κατακρατούμεναι και ανακυκλούμεναι μετενσαρκωτικώς -πρβ. σπήλαιον του Κύκλωπος-εσωτερικόν σελήνης - ψυχαί;) της επικρατείας του.

Άρα παραβιάζεται εδώ φυσική τις νομοτέλεια, μη λαμβάνουσα υπ' όψιν την ζωήν των ούτως ή άλλως καταδεδικασμένων υπό της μοίρας των εις θάνατον συντρόφων του Οδ. οι οποίοι επέλεξαν μεταξύ των δύο θανάτων ως γνήσιοι θαλασσινοί Έλληνες τον δια πνιγμού θάνατον ως ολιγότερον ατιμωτικόν του λιμού. Ποία όμως;

Ο Ευρύλοχος ούτε ασεβώς ούτε αλογίστως φέρεται. Οι σύντροφοι του Οδ. αντιμετώπιζον το φάσμα της λιμοκτονίας. Τα τρόφιμα της Κίρκης εξήντληντο. Ο Ευρύλοχος υπόσχεται ευχόμενος τω θεώ διασωθέντων αυτών ναόν εγείραι λαμπρόν (πίονα) και πλούσια αφιερώματα (αγάλματα) προς τιμήν του θεού Ηλίου.
Άρα η ηθική παράβασις δεν ενισχύεται πολύ.
Ο ποιητής ομιλεί για τον ¨δαίμονα¨ του πεπρωμένου όταν αι άγριαι καιρικαί συνθήκαι ηνάγκασαν το πλοίον του Οδυσσέως του μη παρακάμψαι την Θρινακίαν (νήσον του Ηλίου) αλλά και τους συντρόφους του φαγείν προς επιβίωσιν τα ιερά ζώα. Προς τούτοις την κρίσιμον στιγμήν της αποφάσεως δια την σφαγήν των ιερών ζώων ο Οδ. εκοιμάτο περισσότερον των συντρόφων του (ήτο χορτασμένος περισσότερον ως φαγών πλείονα, αρχηγός ών;) ενώ οι άλλοι εξύπνησαν ως νήστεις προ αυτού;
Το ερώτημα παραμένει.

Εκτός και αν οι ¨σύντροφοι¨ συμβολίζουσι απλά τα κομμάτια, διάσπαρτα εγώ της προσωπικότητος του ήρωος-Οδυσσέως άτινα ο ήρως συγκροτεί καταφθάσας ήδη εις τον μαγικόν πλανήτην των Φαιάκων και προ των στυγείων πυλών του Σειρίου Υπερίωνος και ολυμπίας Ιθάκης ήτις δεν αποδέχεται τα των καταστερωθέντων ηρώων φθαρτά στοιχεία...

Ο τέλειος άνθρωπος, ήρως Ηρακλής, καθ' ά λέγουσιν αι μυστικαί παραδόσεις διαθέτει εν μαγνητικόν κέντρον δι'ού δύναται συγκεντρών και κατευθύνων το υλικόν του σώμα αποβήναι σύνδεσμος και πομποδέκτης των αοράτων δυναμικών πεδίων και απόλυτος λειτουργός της υπερφυσικής-θείας εντελέχειάς του.

Ανώνυμος είπε...

Βούς η ΌΓΓΑ ήτοι το αγγείον, το κοίλον....

ΕΡΙΩΠΑΣ

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Βόες, η τροφή των ηρώων. Απηγορευμένη άρα!
Η Κίρκη πάντως (κυκλοτερής Σελήνη) συνιστά βρώμην δια το έχειν την κεφαλήν ημών ήσυχον και βούν μόνον δια το ¨επί γλώσσης επικάθεσθαι...¨
Ο παμπόνηρος όμως Οδυσσεύς κάτι ίσως επί πλέον ήξευρε. Διο και την αθανασίαν της Καλυψούς μετά πολλών επαίνων απέρριψε.
Τι ωσμίσθη άραγε ο ποιητής; Το μη είναι τα άστρα (συναστρία, αστρικαί πύλαι και δίαυλοι ανοικτοί και προσβάσιμοι) ευνοϊκά ή δέον ήν προς τούτο προηγηθήναι ανθρωποθυσίαν... την αναγκαίαν προς τούτο των συντρόφων του Ύβριν... δια το εξαγοράσαι ούτω έμμεσα, και ανθρωποθυσιαστικώς-τελετουργικώς, (ούτως ή άλλως οι σύντροφοι ήσαν εκ της μοίρας των αναλώσιμοι) την ¨πρόσβασιν¨ του ιδίου εις τα ηυλογημένα πεδία των Φαιάκων; Φαίνεται ¨κρόνειον¨ αλλά και ο Οδυσσεύς δεν ήτο και το καλύτερο παιδάκι, ει κρίνομεν αυτόν εκ της αποκρουστικής συμπεριφοράς του προς τον Παλαμήδην, τον Λεονάρντο Νταβίντσι της εποχής του, (σκηνοθετημένη ενοχοποίησις και καταδίκη αυτού εις θάνατον δια πλαστών κατηγορικών στοιχείων ήτοι επί δια δωροδοκίας προδοσία εν καιρώ τρωικού πολέμου!)