ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Η ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΒΡΑΑΜΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ( Ή ¨ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ¨) (Ι)

ΑΡΡΙΩΝ ο Συγγράφων :

 Υπέρ τα πάντα και δια πάντων πανεπόπτης Δίκης άρχει οφθαλμός και Μοίρα κρατίστη και Αρχαί και Νόμοι τέλειοι, κοσμογονικοί. Τωνδε δε φύλακες επιστατούσι και κριταί και τιμωροί ανδρών τε θεών τε, και εν ουρανοίς και επί γης και υποχθονίως, Ερινύες κοσμοφρουροί αδέκαστοι φοβεραί.

Αιθερία μεν θεωρητέα  η των αθανάτων δίαιτα οι γήινοι δε άνδρες τροφής σωματικής όσον και πνευματικής και εκπαιδευτικής χρήζουσι. Προς τούτοις δε άλλη η δίαιτα των ευημερούντων και ευδαιμόνων ετέρα δε των αθλίων και δυστυχούντων , άλλη τε η των κυριάρχων και ελευθέρων έναντι αυτής της των δούλων και ανικάνων.

Και οι μεν ελεύθεροι και κυρίαρχοι, εάν αγαθοί ώσιν, τέχνας, γράμματα και επιστήμας δύνανται καλλιεργείν, τα τον άνθρωπον προς τα σφαίρας της ουρανίας καταγωγής αυτού ανάγοντα και τας βαρβάρους ψυχάς εξευγενίζοντα και εξελληνίζοντα, και θεοίσιν τον άνθρωπον εξομοιούντα, Αντιθέτως οι μη εξ αυτών αγαθοί  κυρίαρχοι αλλά κακόβουλοι καταχρασταί, και δουλοτύραννοι και εκμεταλλευταί, ου μόνον τους υποδούλους και υποτεταγμένους εις αυτούς αποστερούσι των αναγκαίων αυτοίς και καταλλήλων υλικών μεριδίων αλλά εξίσου και των πνευματικών. Απαγορεύοντες δηλονότι αυτούς την πλήρη και ελευθερόφρονα τροφήν του πνεύματος λαμβάνειν, παρέχουσι αυτοίς μόνο τα των θρησκευτικών κλειστών συστημάτων σκέψεως οιονεί αποφάγια του πνεύματος εις υποχρεωτικήν και αποκλειστικήν διατροφήν. .

Και τούτο βέβαια εκ του πονηρού οι τύραννοι σκεπτόμενοι πράττουσι δεδομένου ότι η υγιής πνευματική ανάπτυξις οδηγεί εις την αλήθειαν, αλήθειαν ήτις εκ της φύσεώς της, τυγχάνει δικαία και αμερόληπτος, εκρηκτικώς άμα τε και επανασταστικώς αντιδρώσα εν όψει οιασδήποτε αδικίας και απάτης. Ως εκ τούτου αποτελεί όπλον ισχυρότατον και ακαταμάχητον εις χείρας των αδικουμένων και των υποδούλων. Απεναντίας η οιονεί θρησκευτική μονοκαλλιέργεια του πνεύματος, ούσα η κατωτέρα, ενστικτώδης και ημζωώδης μορφή πνευματικότητος και δια τούτο ευεξαπάτητος και ευ χειραγωγουμένη, η καλλιεργούσα και κολακεύουσα την πνευματικήν νωθρότητα, παθητικότητα, οκνηρίαν και δουλείαν του μονοδιαστάτου βαρβάρου  ανθρώπου, αποτελεί τον ιδεώδη και από μηχανής θεόν σύμμαχον της τυραννικής εξουσίας.

Μέσω γαρ αυτής της θρησκείας οι τύραννοι είτε κυβερνώντες (παπομεσαιωνική  τάξις πραγμάτων είτε συγκυβερνώντες μετ’ αυτής (βυζαντινισμός, οθωμανισμός), ελέγχουσι και χειραγωγούσι πλήρως το αποχαυνωμένον και θρησκόληπτον ήτοι πνευματικώς ανάπηρον ζωώδες ποίμνιον. Διο και ασμένως και ετά ζήλου αναπαράγουσι την δουλόφρονα και δουλοποιόν θρησκείαν ίνα αυτοί μεν ανέτως και αδιαταράκτως εξουσιάζουσι, οι δε υπόδουλοι αδιαμαρτυρήτως δουλοφρονούντες δουλεύουσι, εκλαμβάνοντες την δουλείαν αυτών πεισθέντες ουχί ως άδικον τι και αφύσικον αλλά φυσικήν,δικαίαν και θεόσταλτον τιμωρίαν δια τας αμαρτίας αυτών. Τι και ει αφαιρείς την ελευθερίαν των πολιτών και τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματα αυτών τα εξ αυτής απορρέοντα; Ουδέν πρόβλημα. Ανοίγεις τον θρησκευτικόν χρυσούν οδηγόν των ουρανών. Και αντ’ αυτής της πραγματικής και ουσιαστικής (ατομικής, πολιτικής, εθνικής) ελευθερίας αντιπαρέχεις τοις αγελαίοις πιστοίς αυτοίς έν φαντασιακόν ψευδαισθησιακόν υποκατάστατον αυτής, μιαν εξ αυθαιρέτου αποκαλύψεως σωτηριακήν θρησκείαν. Αυτό ει μη αν είη θαύμα θαυμάτων! Ομηριστί ¨Χάλκεα αντί χρυσέων¨ αποκαλείται αυτό. Όστις Όμηρος πάντως επί τούτω σαφέστατος εστί: ¨Ήμισυ γαρ αρετής αποαίννυται (απεκδύει-αφαιρεί ) δούλειον ήμαρ. (ο εν δουλεία βίος.). Σωτηρία τουτέστιν ψυχής εν ελευθερία εστί και μόνον, και ουκ εν θρησκεία. Ήγουν ει ου πιστεύεις, ω άνθρωπε, πάσαν θυσίαν ως και την ζωήν σου άξιον είναι προσφέρειν δια την υπεράσπισιν και ελευθερίαν της πατρίδος σου, το τιμιώτερον και αγιώτερον και παρά τοις σοφοίς και θεοίς των Ελλήνων αλλ’ ού παρά τοις παραδοπίστοις παπάδεσιν των μισελλήνων, χρώμενος προς τούτο, ως άλλοθι και πρόσχημα, την θρησκείαν αυτήν των δούλων, φυγοστράτων, απάτριδων, αναρχικών και δειλών και λιποψύχων και λιποτακτών αγίων. Την βέβαψας τότε, πονηρούλη. Και ίνα μη αυταπατάσαι. Και εάν εδώ την έχεις γλιτώσας, εν ουρανώ πάντως σε αναμένουσι μεγάλα βάσανα και χαστούκια όπως και την εθνογενοκτόνον εγκληματικήν οργάνωσίν σου.         

Γεωγραφικός χώρος, κλίμα και διατροφή εισίν ώσπερ συστατικά του αναντικαταστάτου δια το νεογέννητον σώμα μητρικού γάλακτος, καθοριστικοί όντες παράγοντες γεννήσεως, θρέψεως και αναπτύξεως ανθρωπίνου πολιτισμού, οι διαμορφούντες και δομούντες αναλόγως και την νοητικήν ικανότητα,ζωτικότητα και δραστηριότητα των ενδημούντων κατοίκων.
 Η εξ ασβεστολίθου σύστασις των ελληνικών οροσειρών, καθάπερ η της βιοφυσικής επιστήμη διδάσκει, συντελεί εις την ενίσχυσιν της  διανοητικής ικανότητος και εξελίξεως του ανθρώπου, δεδομένου ότι ο κατοικών εις ερημώδεις ή γρανιτώδεις περιοχάς υφίσταται δραστικήν μείωσιν των νοητικών αυτού δυνάμεων εις το  1/10. Πέραν τούτου ο ασβεστόλιθος έχει την ικανότητα του συγκρατείν την ηλιακήν ακτινοβολίαν Α και Β και μεταβιβάζειν αυτήν ζωογόνως εις τα ενδημούντα επ’ αυτού είδη του φυτικού και ζωικού βασιλείου.

Κατ’ επέκτασιν, η επί τη βάσει προϊόντων παραγωγής του ελληνικού ασβεστολιθικού πετρωματικού χώρου ανθρωπίνη διατροφή διαμορφώνει ανωτέρας εγκεφαλικάς  λειτουργίας απαραιτήτους δια την γέννησιν και ύπαρξιν πολιτισμού. Σημειωτέον ότι  ασβεστολιθικά πετρώματα υπάρχουσι και αλλαχού, υστερούσι όμως ποιοτικώς των εχόντων πολυπλοκοτέρους σχηματισμούς μορίων ελληνικών τοιούτων, όπως φερ’ ειπείν ο ασβεστόλιθος της Κίνας, όστις και αυτός πάντως συνετέλεσεν εις την, και εκεί, εμφάνισιν μεγάλου πολιτισμού.

Ο ελληνικός χώρος κατέχει την κορυφαίαν, επίζηλον και δικαίως φθονουμένην θέσιν παγκοσμίως εις το παράγειν συγκεκριμένα και ανώτερα ποιοτικά είδη χλωρίδος και πανίδος. Ενδεικτικώς, η μοναδικών  ευεργετικών και θεραπευτικών χαρισμάτων και ιδιοτήτων, μαστίχα της Χίου, ουδαμού αλλού της γης εστί παραχθήναι ως και ο κρητικός αίγαγρος (αγρία αίγα, κρι-κρι) (Ενδημία.) Η δε πίτυς (πεύκον) της Μυτιλήνης λόγω της μη εν θαλάσση σηπομένης ξυλείας αυτής, δια της οποίας οι αρχαίοι `Ελληνες κατασκεύαζαν τα πλοία των, εις την Λέσβον φύεται και μόνον. Η αιγαιακή σαρδέλα περιέχει 800  φοράς περισσότερον ασβέστιον έναντι  οιουδήποτε άλλου γάλακτος. Το δε της ελληνικής υπαίθρου αιγοπρόβειον γάλα είναι μοναδικόν δια την ανασύνθεσιν της δομούσης τα εγκεφαλικά κύτταρα χοληστερίνης.

Δια τούτο άλλωστε Αθηνά και Ήφαιστος ως και ο Δήλιος Απόλλων επέλεξαν τον ελληνικόν, γαιοκομβικόν αττικόν και αιγαιακόν, περιούσιον χώρον, δια την πλάσιν, διατροφήν και ανάπτυξιν του αρίστου είδους ανθρώπου, του Έλληνος, ότε ουρανόθεν επενέβησαν βουλόμενοι δια βιογενετικής και αστροφυσικής ανθρωπομηχανικής θεών, μεταβολίσαι και αναβαθμίσαι ψυχοσωματικώς και θεοειδώς το ανθρώπινον γένος. 

Η Αθηνά ιδίως, η θεά της Σοφίας, εχάρισε τοίς Αθηναίοις δέντρον τότε πρωτοφανές εις την γηίνην χλωρίδα, ως και εν Ελευσίνι την ζέαν η θεά Δήμητρα, την ελαίαν, η οποία είναι και το κωδικόν σύμβολόν της. Το ελαιόλαδον δη, προϊόν της ελαίας, μεγιστοποιεί, επιστημονικώς εξηκριβωμένον, τας δυνατότητας τηε ανθρωπίνης διάνοιας. Και ιδού διατί: Το νευρικόν σύστημα αποτελούμενον από τα νεύρα, τον νωτιαίον μυελό και τον εγκέφαλον ελέγχει πάντα τα συμβαίνοντα εις το ανθρώπινον σώμα. Τα δε νευρικά κύτταρα ή νευρώνες μεταδίδουσι μηνύματα προς και από τον εγκέφαλον. Έκαστος νευρών εφάπτεται επί 25.000 περίπου άλλων νευρικών κυττάρων έχων ένα πυρήνα εις το κέντρον του, πολλάς αποφυάδας, τους δενδρίτας και μίαν αποφυάδα λεπτή και μακρά, τον νευροάξονα. Οι νευροάξονες είναι οι αποστολείς των μηνυμάτων, οι δενδρίται δε οι παραλήπται αυτών περιβαλλόμενοι από μία ουσία, τη μυελίνην δι’ ής μεταβιβάζουσι τους νευρικούς παλμούς μέχρι και τετράκις ταχύτερον έναντι των μη μυελινωμένων νευροαξόνων. Η συντιθεμένη από την κατανάλωσι πρωτεϊνών μυελίνη έχει την ιδιότητα του διδόναι  ταχύτητα εις τον νευροδιαβιβαστικόν παλμόν της τάξεως των 90 έως 100 μέτρων ανά δευτερόλεπτον. Η εκ καταναλώσεως όμως ελαιόλαδου μυελίνη επιταχύνει τον ανωτέρω παλμόν εις τα 120 μέχρι 150 μέτρα ανά δευτερόλεπτον!

Η Αθηνά λοιπόν ου μόνον εδημιούργησε εκ σπέρματος γηίνου και ουρανίου (θεού `Ηφαίστου) τους Ελληνας ανθρώπους αλλά και εγκατέστησεν αυτούς προστατευτικώς εις κλιματολογικώς και διατροφικώς φιλικόν και προνομιούχον χώρον ίνα αναπτύξωσι επιτυχώς τα πρωτογενή αυτών ανώτερα πνευματικά, εκπολιτιστικά και ανθρωπιστικά στοιχεία και διαδώσωσιν αποστολικώς αυτά ανά την υφήλιον. Όπερ και εγένετο. 

Ιδού λοιπόν διατί ο ελληνικός πολιτισμός δει θεωρείσθαι αυτόχθων και  αμέσως συνδεδεμένος προς την πατρίδα λίκνον αυτού. Εν Ελλάδι γαρ εγεννήθη και ήκμασεν η φιλοσοφία, το θέατρον, η ευγενής αθλητική ιδέα και άμιλλα, ο πολιτικός πολιτισμός, αι τέχναι, τα γράμματα και αι επιστήμαι. Το άλφα και το ωμέγα της ιστορίας και του πολιτισμού. Η δε ελληνική εστίν η μήτηρ των γλωσσών, η ανωτέρα, ευγενεστέρα και δυσκολοτέρα πασών των άλλων, γλώσσα τελείας πνευματικής ακριβείας και ποιότητος θεών. Και της οποίας η εκμάθησις και κατάκτησις δέον είναι η μεγάλη Ιδέα παντός ανά την γην πεπαιδευμένου και αριστόφρονος πνεύματος καθ’ ότι, η γνώσις αυτής και μόνο καθιστά τον άνθρωπον μέτοχον και κοινωνόν  του αρίστου πνευματικού κλίματος, του ελληνικού, και της εξ  αυτού του κλίματος απορρεούσης αλήκτου ευδαιμονίας και ευφορίας των θείων ηλυσίων διαστάσεων.

Ο εικαζόμενος δε χρυσούς αιών του μέλλοντος, ως και ο πρώην αυτός, της ανθρωπότητος, επιτευχθείη αν μόνον δια της ελληνικής πνευματικής αναβαπτίσεως αυτής και ορισμένως δια της εκ νέου αναδείξεως, καθιερώσεως και διδασκαλίας της ελληνικής, ως παγκοσμίου γλώσσης. Όθεν μη εξαπατάσθε λαοί. Τα διεθνοποιημένα σήμερον, τα πανίσχυρα και τυραννικά πολιτικά και θρησκευτικά συστήματα, οι εβραϊκής κοπής και εμπνεύσεως κομμουνιστικοί μονοθεϊσμοί και δημοκρατοκομμουνισμοί, ποσώς δια τον ευδαίμονα και θεόφρονα άνθρωπον και τον θεόν αυτού ενδιαφέρονται ει μη μόνον δια τα απάνθρωπα και αντίθεα συμφέροντα των. Καίτοι δε εμφανώς ανταγωνιζόμενα, από κοινού και εκ του παρασκηνίου, και ως κοινά εξουσιαστικά και οικονομικά συμφέροντα έχοντα και σκοτεινούς σκοπούς, συνωμοτικώς επικοινωνούσι και συνεργάζονται διατηρούντα από αιώνων μυστικούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Μη ουν βασίζεσθε εις αυτούς επειδή η επαναλαμβανομένη πλάνη, εξαπάτησις, αστοχία και χρεωκοπία των ελπίδων πολλούς απώλεσεν.

Αλλά δια το προσεγγίσαι την αρχαιοελληνικήν παράδοσιν και γραμματείαν δέον ελληνικήν ψυχήν και ηλιακόν λόγον ημάς έχειν εφόδια τα οποία η ανθρωπότης σήμερον, το μέγιστον των ελληνοφώνων Ελλήνων, των δε βαρβάρων το πλέον, στερείται εν τοίς μαγικοίς δεσμοίς της θρησκευτικής Κίρκης χοιροειδώς εγκεκλωβισμένη και αναλόγως διαιτουμένη και δαιμονιζομένη.

Ο ουρανός κατοικείται από θαύματα, πλήρης δε ψυχών μακαρίων ο ήλιος εστί, ο και, άμα τη έω, το των ευσεβών και δικαίων πνεύμα περιλούων χρυσαίσιν ελπίδεσιν.

Όταν ανακαλύψης, άνθρωπε, ότι τα χρώματα έχουσι φωνήν, τα όρη ύφος, τα μέταλλα ήθος, η θάλασσα αισθήματα, οι λίθοι μνήμην, οι ποταμοί πάθη, τα ζώα μύθους, τα πτηνά μηνύματα, οι ουρανοί θεούς, η αρμονία φίλους, το έαρ συγγενείς, τότε επαναποκτάς και την απωλεσθείσα και εσκοτισθείσα, την ολοκληρωμένην σου ανθρωπίνην ταυτότητα και την ηλιακήν σου θεοειδή ψυχήν.

Ότι σύ εί’, άνθρωπε, το μεγαλύτερον θαύμα. Εντός σου γαρ κοιμώνται οι σπόροι των θαυμάτων όπως και οι των ουρανών αποθηκεύονται πνευματικοί καρποί. .

Έργον ούν το σον αποκλειστικόν, τα της χρυσέας μνήμης ελληνικά ερείπια αναστηλώσαι, και την της σοφίας κλίμακα αναδομήσαι, την εις τα ηλύσια δώματα άγουσαν, το παρελθόν και μέλλον ενούσαν και τον χρόνον καταργούσαν, και την αιωνιότητα των θεών λαμπρώς ανακαινίζουσαν. 

Και καθ’ όσον το ευκταίον αυτό βραδύνει, το δε άδικον θριαμβεύει τοκίζον εις το μέλλον των επιγόνων αυτού την αποπληρωμήν (τίσιν) της εξοφλήσεως των αμαρτιών αυτού, ημείς πάντως και εν τω μεταξύ, οφείλομεν μη αργώς και μοιρολατρικώς, μένειν αλλά καλλιεργείν φιλοπόνως το αγαθόν και διασπείρειν πράως τον αληθή λόγον, εμβαθύνοντες εις πληρότητα βίου και εξασκούντες, αδιαταράκτως, την γενναιοφροσύνην και την ευψυχίαν, την εις πηγάς ανάρχου φωτός αρδευομένην και εις πελάγη ατρύγητα και άρρητα εκβάλλουσαν θελήσεως, πνευματικής δυνάμεως και ηθικής ικανοποιήσεως.    


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

αυτοι κλεβουν γνωση και εμας μας αφηνουν σκοπιμα αγραμματους και αμορφωτους,να δειτε τωρα στα σχοολεια τι αισχη μαθαινουν να παθετε πλακα,οποτε αυτες οι γεννιες θα ειναι ακομα χειροτερες και ασχετες απο τους παλαιοτερους.