ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - Ω ΧΑΟΣ


     ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ :

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - Ω ΧΑΟΣ 

Θα δοκιμάσω να το γράψω στα ελληνικά αυτό, για να μην ξεχάσω την μητρική μου γλώσσα :

ΑΡΜΑ ΜΕΓΓΙΔΩ  - ΚΑΙΝΗ ΤΑΞΗ ΟΝΤΩΝ.

Το θέμα λοιπόν περιστρέφεται γύρω από την Μεδιγγώ, ήτοι ορθότερον επί τη του όρους Μεγιδδώ, όπερ τε κι εσυνίστατω αι μάχαι των ημερών, επί καιρώ εσχάτω ώσπερ Αββαδώνα οίτινες λεύκιπποι πεπολέμησαν, εχθροίσι τα τοις ανθρώποισι δεινά κελεύσουσι γαρ, των δ' απόντων βροτών οίτινες επί των ημέρων ων τεθνηκόντες πίπτουσιν ως πτέραι υπό τας Αββαδώνος ορδάς, σφαγή αναίμακτος τωόντι. 
 
Ακουσίως δε εκουσίως την γλώτταν αυτοίς οι βροτοί απωλέσιν, ώσπερ γαρ χιτώνι επί τη θαλάττη εκπέσουσα, ου γαρ όντες κι όυσαι δυνάμενοι την των ιδίων τε και ουκ άλλων αλλόφωνων λόγων νοήσιν, ει λόγος ξένιος κι αλλότριος εστί. Ήτοι μάλλον λόγος άγνωστος ενφαινομένω τρόπον τινά εις τίνα διάλεκτον της τοις ελληνίσι λόγος εύηχα φερόμενος. Ου δυνάμενοι την ορθότητα ούτω γιγνώσκοντες, καθώπερ ο λόγος μεταβάλλεται εκ της ροής και εις τη ροήν του χρόνου, παράγων επί των φαινομένων καιναί τε κι έκγοναι γαρ εν τόπω έταιραι διαλέκτους. Ούτη γαρ ημέτερη εστί. 
 
Επί των ημερών αυτού, οίτινον Αρμαγεδδών μέροπες βροτοί κέκλησι και λεγόμενος έστι.
Το πρώτο κύμα δε ούτω εν Μεσαίωνα θνητοί γίγνωσκαν, ώσπερ τε και υπό Νοστραδάμω γεγράφη κατά των δυσοίωνων οιωνών του φάσι. Ήτοι γαρ το υπό τω Προδρόμω ονόματι φερόμενος, γνωστόν τοις πάσι άλλωστε ως "Περί Αποκαλύψεως Λόγος". Τούδε κρυφίοι θεωρούμενοι ως ουδώλως θωρούμενοι λόγοι ενέπνευσαν; ει ως απέπνευσαν; τα του της γηραιάς ηπείρου εκπεσόντος σαρκίου μέλη. 
 
Άπαντες γαρ αναγνωρίζουσι την των σημείων ταύτων εποχήν, την επί το κράτος της βίας εις αφανισμόν επέβαλλε, υπό το μένος του νείκους μετά της έριδος της εις τας χείρας τοις ανθρώποισι επέφερε τε κι υπέφερε, επί επτά ετών, οίτινες της Αποκαλύψεως Θηρίον επί χθόνισι φέρουσιν. Αύταρ κι αρχή εγένετο, μύρια κακά τούδε δεινού έπονται, ως φάσι. Ου δυνάμει τω μεγάλω κακώ, ει λόγος ξένιος κι αλλότριος ει, μα τα μάλα πόλεμος μέγιστος κι αναίμακτος, γνωστός κι ως ψυχρός πόλεμος
 
Τούδε απαρχήν και ως την του τείχους πτωξ, ώσπερ υπό Βάτου τω πρεσβύτερω είρηκε, εντός πλευσίου της επι νέω εν τη βαβυλώνιι κοιλάδαν εισβάλλοντες κι ανακυρηχθέντες οία καινήν παγκόσμιαν τάξην, οίτινα ώσπερ ο προθάλαμος άλλης έτερης καινότερης τάξης.
Ενδιαμέσως επιβολής της ειρήνης επί παντός καθεστώτος κι απάσης διακυβερνήσεως κι ουκ κυβερνήσεως διεθνώς κατά το ήμισυ του παντός επί πλανήτου. Ώσπερ τε και αι διεθνή ισορροπίαι την ειρήνιν επ αυτώ διασφαλίζειν. 
 
Άλλαι έτεραι δυνάμεις εβούλησαν πολάκις τα της του πλανήτου ηγεμονίας ηνία αρπάζουσιν ουδώλως γαρ πειθόμενοι υπό ταις προθέσοις άτινα η δύση φέρουσι. Άλλωστε τα ουδώλως πεπραγμένα της, εικών ταύτη εκφαίνουσιν, εκ της των αποικιών εποχή ως και ταύτης επί των ημερών εποχής μας, τρόπο τινά έλαττον βάρβαρον τοις παλαιοτέροις φαινόμεσι επί τούτω συγκρίνοντες, ουκ λησμονούντες τις των αποίκων εταίρων κι ημετέρων επουδενί εξαιρεμένων πράξεων, άτινες εν τη ιστορίη ες αεί μνημονεύονται. Κατά το ήττον έλασσον τω απανθρωπισμώ, μα ου ουκ ου πεπραγμένα. 
 
Έσχατη τοις ανθρώποισι δεινά κελεύσουσι κι επέφερε επί των ημερών τοιούτων, ώσπερ κι Άψινθος το εν τρίτω των υδάτων φαρμάκωσε κατά του εν τω Τσερνομπίλι οιονού, ως εκ τούτου η ευρωπαϊκή ήπειρος εμολύνθει υπό ταις ακτινοβολίαις άτινες τας τροφάς τε και τα ύδατα και τοις ανέμοις τε ράδιον φάρμακα επότισεν κι επιπλέον δια ατομικών δομικών ενταύθα εις ράδιον εμποτισμένως εις βρώσιν εσυντήρησαν. Τούτα ως αιτιατόν έτερα είδη νόσων επέφεραν, πλείστων μορφών καρκίνου κι έτερων άλλων γενετικών νόσων επ αυτού επαύξουσι γαρ ανοσοποιητικόν σύστημαν τοις βροσί εφθίνουσι. Εις τούτη τη καινή εποχή τε και λεγόμενο γαρ αιώνα έμελλε πας κόσμος μεταβαλλόμενος ή ορθότερα μεταλασόμενος τε και εις τα ύστερα μεταλλαγμένος. Ως έφη κι ο Βάτος ο νεότερος κατά της των διδύμων πτωξ ώσπερ εγένετο, ως αναγγέλων έκτοτε ούτη Καινή Όντων Τάξιν, εις βρετανικήν φωνή "δις ιζ ε νιου ουώρλντ όρδερ", τρόπον τινά εν τη περσική κοιλάδα εχθρευομένως ορέγουσι. 
 
Αύταρ τούτων γενομένων μετεβλήθη ο των μερόπων βροτών βίος, εις μία ειδωλική τάξη άτινα επέφερε την ηλεκτρονική ψηφιακή ΓΔ τρισδιάστατην εικονικήν εποχήν των κινητών και των ταμπλετών, ποσώ δε μάλλον το δε λεγόμενον διαδίκτυον, το κοινώς χρισάμενο εις την νεωτεριστικήν ίνδερνετ ή μη δέρνετ. Επ αυτού δύναται τις άνδρας τας κοινωνικάς ταραχάς δια χειρός ιδίου μεταδίδουσι και γαρ αναμεταδίδουσι δια του μέσου τούτου, του τε λεγόμενου ιν ντερ νέτ, ταμάλα γαρ ως δια μαγείας ει κχρόνος μη εγένετο.
 
Τούτων των ημερών πλείστι νόσοι επελαύνουσι, ουκ μόνο παλαιόθεν μικροοργανισμοί μα και νεότεροι εργαστηριακώς μεταβαλλόμενοι και διαρκώς μεταλλασσόμενοι, πάνυ γε μεταλλαγμένοι. Οι μέροπες βροτοί κεκλεισμένοι εις την οικία περί τη εστίι ήσαν καθήμενοι, ουδόλως γαρ προσεύχοντες ώσπερ ως παλαιόθεν επί ούτω πράττουσι. Φασι δε ότι ήτο γαρ μορφή τινά πολέμω καθολικώ τε κι αναίμακτος γέννητο. 
 
Άπαντες σχεδόν άνθρωποι τότες υμίν πίστην απωλέσιν κι ου δυνάμενοι κατά της εν σιωπή μη κηρυχθούσης έριδος αμυνόμενοι, την υμών ελευθερία εν ειρήνη καθεαυτοίς απώλεσαν.
Παρά τω σκοπώ τη ευκαιρία χρησμόν γαρ εκ ανδρός τινός δράττομαι, θαρρώ γαρ άγιος εξ αυτοίς καλούμενος, αιτωλός εκ του γένους αιτολικού φαενού κι ένδοξου. Ούτως εν τοις χειρόγραφι αυτού τας εις εαυτόν προφητείες γέγραψε, οία διατριβή του περί του δευτέρου κύματος της αποκαλύψεως πραγματεύεται. Εις το σύγγραμμά του "Περί Αψίνθου Λόγος" εν τω οποίω έργω ταις αποκαλύψεις περί του τσερνομπίλειου τεκταινόμενου γέγραψεν ως Νοστράδαμος άλλωστε προ ούτω, άρχεται το μείζον κακόν αρχής γενόμενης ούτης γενιάς, επί της οποία πασχαλιές δις ει πίπτουσιν.
 
Ως εκ τούτου εξάγεται έτος ΒΚ, πρότερον δε ΒΙΖ αι δύο πασχαλιαί συνέπεσαν κατά μόνο εν έτη η δε κατά τοις λεγόμενοις λαμπρή της των ορθοδόξων δοξασίας ούτο καθολικόν πάσχαν.
Πάνυ γε τούτα εν έτη ΒΛΖ τε και ΒΛΗ πάλι δε γαρ δύο λαμπραί συμπέσουσιν. Τότε κατά ταις προβλέψεις του μέλεται γαρ γεγονότα τούτα γενέθσαι, α τα τω κόσμω θεμέλιον άτλαν γε βάλουσιν, την επαυτώ σημαίνουσα έναρξιν τω Αρμαγγεδώνι επί τη Μεγιδδώ το όρος. Αλί! Η των ατομικών φυσιολογία έβουλε κρυφία εν τω λυκείω παρά τω Αριστοτέλη και ούτω γαρ σχολιαστήν Αλεξάνδρον Αφροδισέα μένουσι, ως παρακαταθήκη εις τη βιβλιοθήκη της των ιώνων κι εσσόμενων φυσιολόγων. 
 
Έκτοτε οι μέροπες βροτοί του έσχατου σιδηρού γένους μέλλουσι μεταλλάσεσθαι όσοι ουκ απόλυτω εις απόβλητω. Έρις μεγίστη γαρ αμφότερων γένετω, καθαίπερ άτινες αλλήλους απωλέσιν βούλεσθαι, μεν μεταλλαγμένοι νέμεσις τότε κατά των ζωντανών κηρύττοντω τε και τοις μέροποις βροτοίς ως βρώσιν θηρεύοντας και αναβιώσαντες τους επιβιώσαντες εις φυγείν τρέπουσιν γαρ. Αύταρ μεν ταύτων γενομένων οργή και χάος μετά της έριδος επήλθαν τ'εξ ανθρώπων έργα και ημέραι επιπηδούσι ως ει θηρία τοις ζωντανοίς ωμοίς βρώσκουσιν. Τα δε εις έτος ΒΜ έως ΒΝ χώραν λαμβάνειν, υπό τας ορδάς της εκ της τακλαμακάν ερήμου ολέθρια όντα και έτερων πυλών βδελυγμίας, εν αιώνα πρώηθεν πρώτερου μείζονος κακού, ως Άρμα επί τη Μαγγιδώ, εξ ου το όνομα του.  
 
Ενταύθα αντιπεπονθός εμφαίνεται, κύκλος τω ενιαυτώ κέκλεισθαι κατά μέτρον, ήτοι γαρ
λόγον πυρός φάσιν Σκοτάδιος ο Εφέσιος. Τας ημέρας ετούτας βροτοί ου γαρ βιώσκεσθαι ει, έμβρυα δε μετά κροτάφων γκρίζων γενάσθαι ως έφη βουκολικός μυθωδός περί του γένους του έσχατου των κεκροπιδών ανθρωπίδων, οίτινων τέκνα γηραιοί γεννάσθαι κι ως εκ τούτου αντιστροφίν χρόνου σημαίνουσι, μεν διόπερ μέλλοντα πεπραγμένα εισίν γαρ τε και παρελθόντα μέλλοντα πραττόμενα. 
 
Παρά το όντι καιρών χαλεπών εγέννετω, συν ταύθα τα των καιρών σημαία ορώμενοι όντες, πάνυ γε τους παφλασμούς των εσσόμενων ακούοντες δια της των τεθνικότων τείρων έκλαμψις, τις των απλανών μέτρον κίνησιν εμφαίνουσα γαρ περί την παλαιόθεν οψ των άπαξ πάλαι ποτέ καινοφανών αστέρων. Οίτινες νόσων τε και λοιμώξεων, ένεκα λοιμών ώσπερ αθηναϊκού, τε και φαρμάκων και λοιπών μέσων ουδώλως αβλαβών επιβιώσαντο μετά ραδίου ακτίναι νοσούμενοι γαρ τούτοι άφταρ καθίσταντο εκ της ακτινοβολούσης εκθέσεως ή εμμέσως δια της βρώσεως και δε γαρ του ύδατος. Ήτοι γαρ καιρός ώσπερ άνθρωποι οία τεχνογνωσία κατέχουσιν μετά της οποία καθείς αλλήλοις εξοντώσαντο δύνασθαι. 
 
Άπας πλάνητας του ηλιοπλουτώνειου συστήματος μας εις άμεση απειλήν απώλεσης ετέθητο. Οι δε θνητοί τοις θεοίσι νυν ουκ θεράποντες λατρεύουσιν γαρ, τε κι οργή των κρείτωνων γενών επί χθονός την νέμεσιν επιφέρειν βούλεσθαι. Των δε εις παρά τη μήνι λέγουσιν, τάλλα πέραν τούτης κέκρυψω μετά σελασφόρου πέπλου του επί τούτης σελάνιας νυκτός τον αστροσπαρμένον έναστρον χιτώναν. Ήτοι και επί τούτου γαρ εσσόμενος τοιούτον σκίζων ουκ δύναμαι ος ε γαρ πάραυτα ουκ βούλομαι διαλαλήσαντο. Τας ημέρας ετούτας βροτοί γαρ μη δύνασι οράν τε και όλβιοι γαρ οίτινες εξ ημών εσμέν ταύτα ως άπαξ ενβίω ενσάρκως ορόντες δυνάμεθα. 
 
Εκ τούτων γενομένων μετεβλήθη ο άξων τε και εποχαί θερμότεραι γίγνεσθαι, ήτοι μάλλον επί τω μεταξύ άνοδος των ωκεάνιων υδάτων, οία μετά ραδίου και λοιπών στοιχείων γαρ τε και μολυσμένο εστί, ώσπερ μετάλλαξιν των της θαλάττης θηρία κοινά ως κήτη μετά της ακάθαρτης ραδιοακτίνος εις κθουλογοτζίλες και νάζγουλ πτεροδάκτυλους μεταλλάσουσιν.
Χάρμα οφθαλμών αι επί των υδάτων μάχαι των, ως τοις μέλη τους βιαίως λικνίζονται. Πλήθος θαυμαστών κατά τας ημέρας τούτας μέλλεσθαι γενέθσαι κι ενιαυτόν τετέλεσθαι.
 
Ώσπερ ημέραι κρίσεως αποκαλούντο τε και παρουσία τινός μεσσία ελεύσεται, ως γραφαί των λέγουσιν. Ει υιός ανθρώπου έλλην εστί ως φάσιν, ει παρά της των ελλήνων σοφίαν τε κι αιγύπτιων μυστηρίων εμυήθη, ώσπερ λόγον εωθινόν αέναον εκήρυξεν κι εσταυρώθη, γαρ αναστήθη την τρίτην μέρα κατά τας γραφάς. 
 
Ούτως εστάλη εκ του χερούβειου γένους άρχων σεραφεικών λεγεώνων χρισάμενος επί των ηγεμονικών νοητικών αρχαγγέλων του κβάντιου φωτός. Όπερ και δηλοί την των νοερών όντων ζωογονικήν τάξη των παρά τοις ελλήνισι κοσμογονικών εγκόσμιων θεών.
Η δε τριας δηλοί απορίες περί των πρώτων αρχών και δη πέρας και άπειρον συνθέτον το ωόν ή έον ή εν ον. Κόσμον τόνδε τον κοινόν άπαντα εμπεριέχοντα ουκ τις των θεών ή των ανθρώπων εποίησε, ει γαρ κβαντοκενόν απτόμενο κι αποσβυνήμενο μέτραν. Επόπται κόσμου τόνδε θεοί τάξιν αρμονήι θέτουσιν, θνητοί αθάνατοι, μέτρον κόσμου γαρ άρχονται πρώτοι γαρ φύσεως νόμοι αμετάβλητοι εισίν.
 
Ο έχων ώτα ακούει μέταλ, ο ουκ έχων τραπ. 


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

αυτό με τους γκρίζους κροτάφους στα μωρά που θα γεννιούνται, νομίζω ότι δεν είναι ακριβως κυριολεκτικό, έχω την αίσθηση ότι σχετίζεται με τον εκφυλισμό του κροταφικού λοβού και με συμπτώματα και νευρολογικά σύνδρομα που παρατηρούνται σε γεροντικές ηλικίες και που πλέον είναι σύνηθη ακόμη και στις παιδικές...