ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ-ΛΕΞΙΓΝΩΣΙΑ (8)


Αρχή σοφίας ελληνικών ονομάτων επίσκεψις.

Γράφει ο ΛεξιΘήΡ :

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (8)

1)    goal, penalty, block, school: Και όμως είναι εκβαρβαρισθέντα ελληνικά.

2)    δαίμων, αδαής, δαμάζω, δάμαρ, Μήτις, Δάιος  : Τι ¨παίζει¨ εδώ με το ¨δα-¨ ;

3)  ¨Ερμηνεία.¨ Με ποιον ολύμπιο θεό συγγενεύει και πώς;

4)  ¨Κέρβερος¨: Τι δουλειά  κάνει αυτός στον κάτω κόσμο και του έβγηκε το όνομα;  

5) Καμπάλα, Κυβέλη, Καάβα, Κάβειροι, κύβος:  Με ποιον αρχαίο πονηρό θεό  και πλανήτη συνδέονται;

6)   Πένθος, πενΘερός ή πεθερός τι μαρτυρά η ετυμολογκή σχέσις των;

7)  Ευημερία και εφημερία, εφημερίς. Ποια τα συνθετικά των;
8)  κτ-ήνος, έ-κτ-ασις, κ-ά-τ-ω, κτ-ήμα , κτ-είνω (=φονεύω). Τι δηλοί το σύμπλεγμα ¨κτ-¨; 

Οι απαντήσεις από το προηγούμενο Νο 7  ΕΔΩ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Αι απαντήσεις του συγγράψαντος.)

1) goal (κολ-εός,κόλ-ον,  κόλ-πος, πόλ-ος) , penalty (ποινή ),  block, (εμπλοκή) school (σχολείον.)

2) Δα, δάδα = το προμηθεϊκόν φως της γνώσεως,  δα-ίμων = ο γνώστης του αίματος, α-δα-ής = ο στερούμενος σοφίας, ο ανόητος, δα-μάζω= κατακτώ δια της γνώσεως, δά-ιος = ο πεφωτισμένος   δά-μαρ = η δα-μαζομένη δια του γάμου (< δα-μου) σύζυγος-γαμετή (< δα-μετή),  γα-μώ (,δα-μ-ώ)= γνωρίζω ως ομόκοιτος και διά σαρκικής επαφής την νύμφην  και δι-δά-σ-καλ-ος= ο καλών την γνώσιν! Βλ. και ρ. οί-δα (εν οίδα ότι ουδέν οίδα.)>αορ. εί-δον> ειδή-σεις.

3) Ερμή-ς = ο ερμη-νεύων, ο εξηγών  τα νοήματα-ειδήσεις  των θεών. (πρβ. Λόγιος Ερμής.)

4)  Κέρβερος, ο φύλαξ του Άδου  = ο τα κρέατα των θανόντων (δια) βιβρώσκων -αποσυνθέτων-τρώγων, άμ-βρ-οτον (το),  το άνευ (δια)βρώσεως, ά-φθαρ-τον σώμα των ανθρωποθεών, πρβ. και αμ-βρ-οσία. )

5) Κύβος; Από το πεντάγωνον κανονικόν σχήμα του πόλου του πλανήτου-θεού Κρόνου: ¨Ιερό¨ έμβλημα (βλ. σχήμα της ισλαμικής Καάβα) το ¨ιερό¨ έμβλημα των μονοθεϊστών κρονίων ανθρωποθυσιαστών - σατανιστών  και τα σχετικά με αυτόν θρησκευτικά μυστήρια.

6)  Πεθερός < πενθερός < πένθος +ανήρ. Αλληγορεί την αρχετυπική αντιζηλία πεθερού και γαμβρού δια την καρδιά της κόρης που αποσπάται υπανδρευομένη κατά φύσιν εκ της πατρικής ¨αγκάλης.¨ Ενδεικτικός ο μύθος του Οινομάου που ως ¨α-μνήστωρ¨ σκότωνε τους μνηστήρες της κόρης του Ιπποδάμειας μέχρι που εθανατώθη υπό του μνηστήρος Πέλοπος, εξ ού και Πελοπόνησος, όστις τελικώς και ενυμφεύθη αυτήν .

7)    Ευημερία (< Ευ+ ημέρα = καλώς (διάγω) την ημέραν), καλοπερνώ καλοπέραση.  Εφημερία (< επί+ ημέρα =  επιλάμβάνομαι των έργων της ημέρας), το εργασιακό τινός ωράριο της ημέρας.

8)  Το σύπλεγμα (κτ-) δηλοί ό,τι κ- εί- τ- αι, όπως έκτ-ασις, κτ-ήμα,  κ-οί-τη, κ.λ.π. Το κτ-ήνος βλέπει και βόσκει κάτω, το κτ-είνω (σκοτώνω) σημαίνει ρίπτω κάτω, κατεδαφίζω. Το ε-κτ-ός = έξω και κάτω,  νε-κρ-ός (<νε-κτ-ός) = ο κάτω κείμενος, κτ-ερίσματα, τα συνοδά στολίσματα των νεκρών.    

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρες,

Σχετικά με το 2) δαίμων, αδαής, δαμάζω, δάμαρ, Μήτις, Δάιος : Τι ¨παίζει¨ εδώ με το ¨δα-¨ ;

Το δα σχετίζεται εδώ με το πυρ της γνώσης (δάδα, δαυλός, διδάσκαλος, δαήμων) η το Προμηθεικό πυρ ή την προβολή (2χ2=4 - Δ) του νοητού Ηλίου (Α) στον αισθητό κόσμο, Δ-σχήμα πυραμίδος.

ΚΙΜΩΝ

Μμ. είπε...Απαντήσεις του Ερ. (7) πού;
ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Για να μην ψάχνεις τις απαντήσεις από το προηγούμενο φίλε Μμ θα σου βάζω σύνδεσμο. Για κοίτα επάνω να δεις στην ανάρτηση.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρες,

8) κτ-ήνος, έ-κτ-ασις, κ-ά-τ-ω, κτ-ήμα , κτ-είνω (=φονεύω). Τι δηλοί το σύμπλεγμα ¨κτ-¨;

ΚΤΩ – ΚΤΑ – ΚΤΕΙΝΩ – ΕΚΤΩΡ

Το Κ εμπεριέχει τον χρόνο (Κρόνο - πολλαπλότητα - κυκλική περιφορά) στο τρισδιάστατο αισθητό πεδίο (Κύβος - Κ - 8ο γράμμα στο αρχαιότερο Ελληνικό Αλφάβητο)
Το Τ εμπεριέχει την στάση στο αισθητό πεδίο

ΚΙΜΩΝ